Spektruminformasjonsbeslutningen

Kommisjonsbeslutning av 16. mai 2007 om harmonisert tilgjengeliggjøring av opplysninger om bruken av frekvenser i Fellesskapet...

Commission decision of 16 May 2007 on harmonised availability of information regarding spectrum use within the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.09.2007

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.11.2098

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen ble vedtatt i EU 16. mai 2007. Beslutningen ble vedtatt i EØS-komiteen den 4. juli 2008, ikrafttredelse 5. juli 2008. Gjennomføringsdato for beslutningen var 1. januar 2008. I tråd med prinsippene i beslutningen tilgjengeliggjøres informasjon om frekvensbruk og -tildelinger i Norge på Post- og teletilsynets hjemmesider. I forbindelse med en større gjennomgang av datagrunnlaget i Post- og teletilsynets frekvensplanleggingsverktøy og frekvensportal, er tilsynet i ferd med å overføre de essensielle opplysningene om frekvensanvendelsene i Norge til EFIS. 

Kommisjonens beslutning om harmonisert tilgjengeliggjøring  av opplysninger om bruken av frekvenser i felleskapet - heretter kalt spektruminformasjonsbeslutningen -  er gitt med rettsgrunnlag i EF-traktaten og frekvenspolitikkbeslutningen (Radio Spectrum Decision) (2002/676/EF), og da særlig art. 4 (3).

Formålet med spektruminformasjonsbeslutningen er å etablere et politisk og rettslig grunnlag for harmonisert tilgjengeliggjøring av opplysninger om bruken av frekvensressurser og tilhørende tekniske parametere.  

Det er enighet blant medlemsstatene og deltakere fra næringslivet om å bruke systemet som er utarbeidet av European Communications Office (ECO). The ECO Frequency Information System (EFIS) er offentlig tilgjengelig over Internett og gir mulighet på europeisk plan for å søke frem og sammenligne offisielle frekvensopplysninger som de nasjonale administrasjoner har overført til systemet. Det ligger en oppfordring i beslutningen til medlemsstatene om å benytte systemet. Beslutningen angir på hvilken måte, samt hvilke opplysninger som skal gjøres tilgjengelig. 

Beslutningen trådte i kraft 1. januar 2008.

Gjeldende norsk rett på området fremgår av ekomloven § 6-1 hvor myndigheten er pålagt å fastsette en nasjonal frekvensplan for bruk av det elektromagnetiske frekvensspekteret, og hvor det pålegges myndighetene å gjøre den nasjonale frekvensplan offentlig tilgjengelig.

Når det gjelder håndhevelsen av regelverket tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Vurdering

Spektruminformasjonsbeslutningen er i samsvar med norske interesser på området. Innholdet i beslutningen er i samsvar med innholdet i gjeldende ekomlov.

Beslutningen er sentral i oppfølgingen av EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvenspolitikkbeslutningen. Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XI uten at dette medførte behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2007)2085
Rettsaktnr.: 2007/344/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/676/EF
Celexnr.: 32007D0344

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.10.2007
Frist returnering standardskjema: 31.12.2098
Dato returnert standardskjema: 26.10.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.07.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 084/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen