EMC-krav på traktor

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/64/EF av 13. juli 2009 om radiostøydemping på jord-og skogbrukstraktor (kodifisering)...

Directive 2009/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the suppression of radio interference produced by agricultural or forestry tractors (electromagnetic compatibility)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.04.2008

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Forslaget til direktiv ble vedtatt av Kommisjonen 6. august 2007, og videresendt til Rådet og Europaparlamentet samme dato. Uttalelse fra Europaparlament etter 1 gangs behandling forelå 19. februar 2008. Parlamentet hadde ingen kommentarer til forslaget. 

Endelig direktiv ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet 13. juli 2009. Direktivet trådte i kraft 1. januar 2010.

I kjøretøyforskriften kapittel 27 er det bestemmelser om krav til elektrisk utstyr og elektromagnetisk støy for kjøretøy. (I alle elektroniske kretser vil det i varierende grad dannes elektromagnetiske signaler. Dersom signalene overstiger visse nivåer - eller kommer i kontakt med annet elektronisk utstyr som påvirkes - vil vi snakke om elektromagnetisk støy.) Allerede på 1970-tallet kom de første direktiver som omhandlet elektromagnetisk støy. Direktiv 2009/64/EF gjelder elektromagnetisk støy og kompatibilitet for landbruks- og skogbrukstraktorer, og kodifiserer den rettsutviklingen som har funnet sted på området fra 70-tallet og frem til i dag. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) er elektriske apparater og utstyrs evne til å motstå elektriske forstyrrelser (immunitet) og de samme apparaters evne til ikke selv å sende ut skadelig støy (emisjon). Høy grad av elektromagnetisk kompatibilitet vil si høy immunitet og lav emisjon.

Reglene om dette er generelt viktige for å sikre best mulig funksjon av de enkelte elektriske komponenter i kjøretøy samt hindre at elektromagnetisk stråling fra kjøretøy forstyrrer sine omgivelser.

Direktiv 75/322/EØF, som gjelder elektromagnetisk støy, er blitt endret flere ganger. Direktivet er et av særdirektivene til 74/150/EØF. Sistnevnte direktiv er erstattet av rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 som omhandler typegodkjenning av jordbruks- og skogsbrukstraktor m.m. For å klargjøre regelverket, samt av rasjonaliseringshensyn ble direktiv 75/322/EØF med senere endringer foreslått kodifisert, jf KOM (2007)462. Direktiv 2009/64/EF erstatter således direktiv 82/890/EØF, direktiv 97/54/EF, direktiv 2000/2/EF, direktiv 2001/3/EF og direktiv 2006/96/EF. Direktivet gjelder for traktorer med en maksimums hastighet på 40 km/t.

Henvisninger til tidligere direktiv vedrørende elektromagnetisk støy er opphevet og erstattet med henvisninger til nytt direktiv 2009/64/EF.

Vurdering

Direktivet medfører ingen realitetsendringer i forhold til de gjeldende tekniske krav, da dette er en kodifisering av tidligere innførte tekniske krav. Direktivet vil således ikke medføre økonomiske konsekvenser for Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskriftstekst.

Norge er positiv til forslaget, da regelverket blir enklere å forholde seg til. 

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Direktivet er implementert i kjøretøyforskriften kap. 27.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2007)462
Rettsaktnr.: 2009/064/EF
Basis rettsaktnr.: 1975/322/EØF
Celexnr.: 32009L0064

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2009
Frist returnering standardskjema: 13.11.2009
Dato returnert standardskjema: 15.12.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 044/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.12.2009
Høringsfrist: 05.02.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 31.05.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.06.2010

Lenker

Til toppen