EU SETP

EUs Strategiske energiteknologiplan...

European Strategic Energy Technology Plan (SET Plan)...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.04.2008

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.12.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Prosess: 

 • EU-Kommisjonen publiserte sitt forslag den 22. november 2007.
 • SETP ble gjenstand for politisk behandling og vedtatt på EU-rådsmøtet 28. februar (EUs energiministermøte). 
 • Kommisjonen vil innen sommeren 2008 etablerte nevnte Steering Group on Strategic Energy Technologies.
 • Det foreslås å opprette de seks industriinitiativene "så tidlig som mulig".
 • Kommisjonen vil etablere en dialog mellom forskningsinstitusjoner/sentre som skal føre til nevnte "European Energy Research Alliance".
 • Kommisjonen er bedt om å begynne arbeidet med planleggingen av overgangen til "lavkarbonenerginettverk- og systemer".
 • Kommisjonen er bedt om å begynne arbeidet med en Communication om finansiering av lavkarbonteknologier i løpet av 2008.
 • Kommisjonen er bedt om å prioritere etableringen av nevnte europeiske informasjons- og kunnskapssystem/database om energiteknologi.
 • Kommisjonen vil arbeide for å invitere til en teknologisamling – "A European Energy Technologi Summit" – for å evaluere fremdriften i satsingen.

Bakgrunn: 

SET-planen (SETP) ble fremmet av EU-Kommisjonen 23.11.2007 og kan ses på som et teknologiutviklingselement som utfyller "energi og klimapakken som senere ble fremlagt i januar 2008.  Energiteknologipolitikken til EU gjennom SETP har dermed som siktemål å bidra til at ”20-20-20”-målene til EU om 20% CO2-reduksjoner, 20% energieffektivisering og 20% fornybar energiandel i 2020 blir realisert.

Hovedmålet med planen er å få fart på investeringer og utvikling av ”lavkarbonteknologi” som et ledd i å styrke de andre tiltakene. På samme tid vil en slik satsing gi europeisk industri en ledende markedsposisjon innen energiteknologisektoren.

Tiltak/innhold:

I SETP foreslås en rekke konkrete tiltak. Disse tiltakene skisserer noen organisatoriske håndgrep som kan bidra til en mer aktiv energiteknologipoltikk mellom land og i politikkopplegg i forskjellige land:

 1. Opprettelsen av en EU-Steering Group on Strategic Energy Technologies, der medlemsland og Kommisjonen kan planlegge fellestiltak og koordinere programmer og policy.
 2. Opprettelsen av europeiske industriinitiativ. Disse skal styrke FoU og innovasjon gjennom å trekke sammen aktører og ressurser innen konkrete sektorer. Foreslåtte områder er: vind, sol, bioenergi, karbonfangst og lagring (CCS), elektrisitetsnettverk og kjernekraft. Initiativene skal være frivillige og må ta i betraktning eksisterende relevante initiativ innen energiteknologifeltet. Initiativene kan ta form av offentlig-privat samarbeid og/eller samarbeid mellom interesserte medlemsstater.
 3. Opprettelsen av en europeisk energiforskningsallianse (European Energy Research Alliance), som skal styrke samarbeidet mellom europeiske FoU-institusjoner. Alliansen vil kunne dekke alle disipliner som relevant for energiteknologi. Fokusområder vil kunne være langs ulike deler av innovasjonskjeden.
 4. Å planlegge endringen av europeiske energiinfrastrukturnettverk til å bli mer integrerte - og bærekraftige.
 5. Opprettelsen av en europeisk energiteknologidatabase der status- og barrierer mht ulike teknologier kontinuerlig oppdateres.

Finansiering:

SETP vil som sådan ikke medføre en økt kanalisering av midler fra EU-budsjettet til energiforskning. Mht. midler er et av målene å få til en bedre utnytting av eksisterende ressurser. Man hevder at SETP vil møte utfordringer en "fragmentert" europeisk innovasjonsbase representerer i sin nåværende form og at den vil føre til en bedre balanse mellom samarbeid og konkurranse. Gjennom SETP argumenteres det likevel for en styrking av budsjettene til energiteknologiprogrammer.

Kommisjonen planlegger å legge fram en "Communication on financing low carbon technologies" ved slutten av 2008. Dette dokumentet vil omhandle finansieringskilder- og behov. I særdeleshet vil man se på mulighetene for å skape et nytt, europeisk instrument/fond for å lette utvikling og implementering av ”lavkarbonteknologier” i tillegg til å introdusere en skattereduksjonsmekanisme for innovasjon rettet mot lavkarbonteknologi.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.1

Andre opplysninger

Høring:

SET-planen ble lagt ut på høring den 23. januar 2008 med frist 12. februar 2008.

I alt mottok OED høringsinnspill fra 6 aktører:

 • Bellona 
 • NVE
 • NTNU 
 • SINTEF
 • Statnett
 • StatoilHydro

Høringsbrev og høringssvar kan oversendes ved henvendelse: mak@oed.dep.no.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2007)723
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart: 23.01.2008
Høringsfrist: 12.02.2008
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen