Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økologi - nye plantevernmidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 404/2008 av 6. mai 2008 om endring av vedlegg II til Rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukt og næringsmidler ...

Commission Regulation (EC) No 404/2008 of 6 May 2008 amending Annex II to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodsstuffs ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.02.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

22.02.2010 Rettsakten er opphevet ved forordning (EF) 834/2007 og vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold:

Rettsakten åpner for at tre nye plantevernmidler, kopper oktanoat, spinosad og kalium bikarbonat, tillates brukt i økologisk produksjon. I tillegg utvides bruksområdet til etylen til også å omfatte hemming av groing hos poteter og hemming av spiring hos løk. Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 2092/91, vedlegg II, B.  

Merknader:

Rettsakten krever endring i "forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler" (økologiforskriften).  

Rettsakten har vært på høring. Flere høringsinstanser har uttrykt generell skepsis til å åpne for bruk av flere plantevernmidler i økologisk produksjon. Andre høringsinstanser har spilt inn at det norske forbudet mot bruk av koppermidler til plantevern i økologisk produksjon bør revurderes. De mener at det er konkurransevridende når utenlandske produkter kan importeres og omsettes som økologiske i Norge selv om koppermidler er brukt i produksjonen, når slike midler ikke er tillatt brukt i Norge. Dette vurderes som en negativ økonomisk konsekvens av enkelte produsenter. På den andre siden kan en restriktiv holdning til bruk av plantevernmidler gi et økonomisk fortrinn for norskproduserte varer, ettersom forbrukere gjerne oppgir fravær av plantevernmiddelrester som en viktig grunn for å velge økologiske produkter.   

Rettsakten får ikke administrative konsekvenser i Norge.  

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

En ekspergruppe oppnevnt av Europakommisjonen har vurdert de fire stoffene, og har anbefalt at de tre plantevernmidlene tillates brukt i økologisk produksjon og at bruksområdet til etylen utvides.

Vurdering

Norske myndigheter har stilt seg negative til å tillate bruk av kopper oktanoat under diskusjonen i den faste komiteen for økologisk produksjon. Koppermidler har uønskede effekter på miljøet, og EU har vedtatt å fase ut bruken av slike plantevernmidler. Imidlertid er det ikke funnet alternativer til bruk av koppermidler. Norske myndigheter vedtok i 2005 likevel et nasjonalt forbud mot bruk av koppermidler i økologisk produksjon. De som ønsket å tillate kopper oktanoat har argumentert med at dette middelet fører til bruk av lavere doser kopper enn bruken av de andre tillatte koppermidlene, og at det derfor er et skritt i rett retning. Kopper oktanoat vil ikke kunne benyttes i Norge på grunn av vårt nasjonale forbud mot koppermidler. Imidlertid vil produkter hvor dette stoffet er brukt i produksjonen kunne bli importert og omsatt som økologiske i Norge.

Spinosad er et  preparat til bruk mot skadedyr. Middelet brukes i en del kulturer i Norge. I den faste komiteen for økologisk produksjon har det vært en del diskusjon rundt dette stoffet, grunnet giftighet. Det er ikke kjent hvor stort behovet for middelet er i økologisk produksjon i Norge, men det antas at det vil være interesse for å bruke middelet i enkelte kulturer.  

Kalium bikarbonat er et soppmiddel. Middelet er ikke godkjent i Norge, og endringen vil derfor ikke være av betydning med mindre middelet i framtiden skulle få en godkjenning. 

Etylen er ikke godkjent til hemming av groing hos poteter og hemming av spiring hos løk i Norge. Endringen er derfor ikke av betydning, med mindre denne bruken i framtiden skulle bli godkjent.

Rettsakten er EØS-relevant og aksptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2008)404
Rettsaktnr.: 404/2008
Basis rettsaktnr.: 2092/1991
Celexnr.: 32008R0404

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.02.2010
Frist returnering standardskjema: 22.02.2010
Dato returnert standardskjema: 22.02.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.02.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.12.2008
Høringsfrist: 28.01.2009
Frist for gjennomføring: 22.02.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen