Endring av Rådsdirektiv 95/50/EF

Europaparlament og Rådsdirektiv 2008/54/EF av 17. juni 2008 om endring av Rådsdirektiv 95/50/EF om innføring av ensartede kontrollprosedyrer i forbindelse med transport av farlig gods på vei, for så vidt gjelder Kommisjonens gjennomføringskompetanse...

Directive 2008/54/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 amending Council Directive 95/50/EC on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road, as regards the implementing powers conferred on the Commission...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Rådsdirektiv 95/50/EF om innføring av ensartede kontrollprosedyrer i forbindelse med transport av farlig gods på vei er implementert i norsk rett ved forskrift 1. desember 2006 nr. 1331 om transport av farlig gods på veg og jernbane.

Rådsdirektiv 94/55/EF av 21. november 1994 om tilnærmelse av medlemsstatenes lovgivning om transport av farlig gods på vei fastsetter sikkerhetsbestemmelser om transport av farlig gods på vei i henhold til Den internasjonale avtale om transport av farlig gods (ADR). Ved Rådsdirektiv 95/50/EF av 6. oktober 1995 om innføring av ensartede kontrollprosedyrer i forbindelse med transport av farlig gods på vei (kontrolldirektivet) er det innført harmoniserte kontrollprosedyrer for transport av farlig gods på vei for å sikre en mer effektiv kontroll med overholdelsen av bestemmelsene i Direktiv 94/55/EF, samt sørge for at medlemsstatene i tilstrekkelig grad foretar kontroll på hele deres område samtidig med at det så vidt mulig unngås at samme kjøretøy kontrolleres flere ganger.

Kontrolldirektivet fastsetter retningslinjer for den kontrollen som medlemsstatene skal utføre på kjøretøy som benyttes i deres land. Etter art. 4 skal kontrollen utføres i henhold til direktivets vedlegg 1 hvor det fremgår en sjekkliste med kontrollpunkter, som blant refererer krav til transportdokumentasjon, utstyr, merking m.m. som følger av Direktiv 94/55/EF og ADR. Kontrollen skal utføres som stikkprøver, og over en så stor del av veinettet som mulig. Direktivet lister også opp retningslinjer for vurdering av eventuelle overtredelser, samt krav til årlig innrapportering til Kommisjonen om overtredelser og sanksjoner. I Norge utfører politi og veitrafikkmyndigheter stikkprøvekontroll av kjøretøy som transporterer farlig gods.

For å ta høyde for den vitenskapelige og tekniske utviklingen som skjer på området samt endringer av Direktiv 94/55/EF og ADR skal disse vedleggene endres etter prosedyren som følger av Rådsvedtak 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av de nærmere vilkår for utøvelsen av Kommisjonens gjennomføringskompetanse. Rådsvedtaket har blant annet til hensikt å forenkle vilkårene for utøvelsen av gjennomføringskompetansen som er tillagt Kommisjonen, samt forbedre Parlamentets deltagelse i prosessen med vedtagelse av rettsakter i henhold til traktatens art. 251. I dag benyttes prosedyren i vedtakets art. 5 og 7 ved endringer av kontrolldirektivet, jf. dennes art 9 og 9a.

Da Rådsvedtak 1999/468/EF ble endret ved Rådsvedtak 2006/512/EF ble regelverksprosedyren med kontroll innført for vedtagelse av generelle foranstaltninger som har til formål å endre ikke-vesentlige bestemmelser i en basisrettsakt som er vedtatt etter prosedyren i traktatens artikkel 251, blant annet ved å ta slike bestemmelser ut eller ved å supplere rettsakten med nye ikke-vesentlige bestemmelser. Vesentlige bestemmelser kan kun endres med grunnlag i traktaten, men denne prosedyren gjør det mulig for lovgivningsmyndighetenes to parter å foreta kontroll forut for vedtagelsen av slike foranstaltninger.

Det er denne nye prosedyren som nå inntas i kontrolldirektivet ved Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/54/EF av 17. juni 2008 om endring av Rådsdirektiv 95/50/EF om innføring av ensartede kontrollprosedyrer i forbindelse med transport av farlig gods på vei, så vidt gjelder Kommisjonens gjennomføringskompetanse. I den grad det skjer teknisk eller vitenskapelig utvikling som medfører endringer i sikkerhetsbestemmelsene i Direktiv 94/55/EF, skal kontrolldirektivet endres tilsvarende etter prosedyren i Rådsvedtak 1999/468 art. 5a.

Endringene vedrører kun EU-institusjonenes interne saksgang.

Det er ikke krav om at medlemsstatene vedtar nasjonale bestemmelser.

Vurdering

Endringene av Rådsdirektiv 95/50/EF vedrører kun EU-institusjonenes interne saksgang, og det er ikke krav om at medlemsstatene vedtar nasjonale bestemmelser. Endringsdirektivet vil ikke få regeltekniske konsekvenser for regelverket i Norge.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap representerer Norge i de fora i EU og FN som justerer farlig gods-regelverket, og følger derfor med på utviklingen innen området.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/54/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008L0054

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.06.2008
Frist returnering standardskjema: 04.08.2008
Dato returnert standardskjema: 30.07.2008
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen