Kommisjonsdirektiv 2008/65/EF

Kommisjonsdirektiv 2008/65/EF av 27. juni 2008 om endring av direktiv 91/439/EØF om førerkort...

Commission directive 2008/65/EC of 27 June 2008 amending Directive 91/439/EEC on driving licences...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.08.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Utenriksdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Annet førerkortdirektiv 91/439/EØF er innarbeidet i førerkortforskriften 19. januar 2004 nr. 298 og forskrift om trafikkopplæring og førerprøve mm av 1. oktober 2004 nr. 1339.  

Vegdirektoratet har sendt på høring forslag om en rekke endringer i trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften med høringsfrist 15. september 2008. Kommisjonsdirektiv 2008/65/EF som omhandler enkelte endringer til annet førerkortdirektiv 91/439/EØF foreslås implementert i de ovennevnte forskrifter.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsdirektiv 2008/65/EF ble vedtatt 27. juni 2008 og kunngjort i Official Journal den 28. juni 2008. Kommisjonsdirektivet trådte i kraft 18. juli 2008. Kommisjonsdirektivet endrer direktiv 91/439/EØF om førerkort. Endringene må implementeres og iverksettes i nasjonal rett senest innen 30. september 2008.

Direktivet endrer fellesskapskode 78 og definisjonen av ”automatgiret kjøretøy” slik at begrensningen av førerrettigheten nå beskrives som ”kjøretøy uten clutchpedal (eller uten clutchhendel for manuell betjening i klasse A eller A1)”.

Nåværende definisjon av ”automatgiret kjøretøy” beskriver kjøretøy hvor kraftoverføringen fra motor til hjulene kan endres bare ved bruk av gasspedal eller bremser. Ved enkelte førerprøver med bil uten clutchpedal, har førerkortkandidaten ikke fått påført kode 78 i førerkortet fordi giring har foregått ”manuelt” dvs. ved bruk av trykk-knapper eller ved å slå en vippebryter opp og ned. En slik praksis er utelukket etter Kommisjonsdirektivets nye definisjon av "automatgir". På den annen side finnes det girsystem hvor clutchpedalene brukes bare ved start og stans. Det må følgelig utarbeides retningslinjer for førerprøven som fastsetter minstekrav for manuell giring ved prøver med disse girsystemene.

I vedlegg II til annet førerkortdirektiv 91/439/EØF er det fastsatt minstekrav til teoretisk og praktisk førerprøve. Sikker kjøring i vegtunneler er nytt tema for begge prøver.

Overgangsreglene om at eksisterende lærevogner som ikke tilfredsstilte kravene etter annet førerkortdirektiv 91/439/EØF vedlegg II kan benyttes, forlenges frem til 30. september 2013.

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forslaget til endringer i førerkortforskriften § 2-2 og vedlegg 4 kode 78 er en konsekvens av Kommisjonsdirektiv 2008/65/EF som endrer enkelt punkt i annet førerkortdirektiv 91/439/EØF.

Kommisjonsdirektiv 2008/65/EF gir en ny definisjon av automatgiret kjøretøy, hvor det heretter utelukkende skal legges vekt på om det er klutsjpedal (hendel på motorsykkel) eller ikke. Dette er for så vidt i tråd med tradisjonell norsk oppfatning, men i en periode siden 1. mars 2004, har det eksistert en definisjon i henhold til annet førerkortdirektiv 91/439/EØF som har lagt vekt på om utvekslingsforholdet blir endret ved hjelp av gasspedal eller bremser.

Gjennomføringen av Kommisjonsdirektivet i norsk rett vil ikke medføre særlige administrative, økonomiske eller rettslige konsekvenser.

Direktivet er relevant og akseptabelt for Norge. 

Det anbefales at rettsakten tas inn i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/0065/EF
Basis rettsaktnr.: 1991/0439/EF
Celexnr.: 32008L0065

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.07.2008
Frist returnering standardskjema: 11.08.2008
Dato returnert standardskjema: 07.08.2008
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 16.07.2008
Høringsfrist: 15.09.2008
Frist for gjennomføring: 30.09.2008

Lenker

Til toppen