Kommisjonsdirektiv 2008/87/EF

Kommisjonsdirektiv 2008/87/EF av 22. september 2008 om endring av europaparlamentet og rådsdirektiv 2006/87//EF om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøy på innlands vannvei...

Commission Directive 2008/87/EC of 22 September 2008 amending Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.12.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: I. Innlandstransport

Status

Kommisjonsdirektivet ble vedtatt den 22. september 2008 og publisert i Official Journal 23. september 2008.

Kommisjonsdirektivet trer ikraft på dagen for offentilggjørelsen i Official Journal. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsdirektiv 2008/87/EF av 22. september 2008 endrer europaparlaments og rådsdirektiv 2006/87/EF om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøy på innlands vannvei. Siden vedtagelsen av direktivet i 2006 er det vedtatt en rekke endringer i inspeksjonsforordningen for fartøy på Rhinen jf. artikkel 22 i revidert konvensjon om seilas på Rihnen. Direktiv 2006/87/EF endres derfor i overenstemmelse med inspeksjonsforordningen.

Formålet til direktivet er å sikre at fellesskapets fartøysertifikat og det fartøysertifikat som utstedes i overenstemmelse med inspeksjonsforordningen for fartøy på Rhinen, utstedes på grunnlag av tekniske krav som sikrer et tilsvarende sikkerhetsnivå. For å unngå konkurransevridninger og forskjellige sikkerhetsnivå skal endringene i direktiv 2006/87/EF gjennomføres så raskt som mulig.

Direktivet er rettet til de medlemsstater som har indre vannveier som nevnt i artikkel 1 nr. 1 direktiv 2006/87/EF.

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Det gjøres oppmerksom på at ingen EFTA land har innlands vannveier som definert i EU.  

ESA besluttet i 1996 å adoptere Kommisjonens prosedyre på området innlands vannveier. Prosedyren går i korthet ut på at medlemsland som ikke har innlands vannveier selv eller flåte til slik trafikk under hjemmehørende flagg, ikke trenger å implementere regelverket i nasjonal rett. Løsningen fra ESA forutsetter en gjensidig forståelse av at situasjonen endrer seg i det øyeblikk noen etablerer seg i Norge under norsk flagg for å drive transport på innlands vannveier i Europa. En slik situasjon forutsetter at rettsaktene implementeres i norsk rett.

Til tross for rettsaktene om innlands vannveier inngår i EØS-avtalen, trenger ikke Norge å implementere rettsaktene i norsk rett på bakgrunn av ovennevnte.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/87/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/87/EF
Celexnr.: 32008L0087

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.09.2008
Frist returnering standardskjema: 10.11.2008
Dato returnert standardskjema: 30.09.2008
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.12.2008

Lenker