vet-TSE

Kommisjonsforordning (EF) nr. 162/2009 av 26. februar 2009 som endrer vedleggene III og X i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler om forebygging, kontroll med og bekjempelse av overførbare spongiforme encefalopatier...

Commission Regulation (EF) No 162/2009 of 26 February 2009 amending Annexes III and X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.12.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.03.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer to vedlegg i forordningen om overførbare spongiforme encefaplopatier (TSE-forordningen):

Vedlegg III: Storfeskrotter som har testet positivt eller usikkert mhp kugalskap (BSE) kan benyttes til produksjon av biodiesel. Etter biproduktsforordningen (EF) nr. 1774/2002 er dette kategori-1 materiale som kan benyttes til slik produksjon. Endringen gjøres for å speile åpningen i biproduktsforordningen.

Vedlegg X: Analysemetoder laboratoriene kan benytte for undersøkelser av TSE oppdateres iht OIE (Verdens dyrehelseorganisasjon) og CRL (Fellesskapets referanselaboratorium) sine anbefalinger:

- Immunohistokjemi, inkludert hurtigtester, kan nå brukes til å undersøke tilfeller mistenkt for kugalskap (BSE). Tidligere var det kun histopatologi som ble benyttet.

- Det er ikke lenger nødvendig med oppfølgende undersøkelser av tilfeller med atypisk skrapesyke. Bakgrunnen for denne endringen er en EFSA-rapport som sier at tilfeller av atypisk skrapesyke ikke kan forveksles med BSE.

- Listen over godkjente hurtigtester oppdateres ved at noen tester fjernes fra listen.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbar spongiform encefalopati (TSE).

Det er kun endringene som angår testkrav som er nye, siden endringen av vedlegg III er gjort for å oppdatere TSE-forordningen med eksisterende åpning i biproduktsforordningen. De nye testkravene blir allerede fulgt av Veterinærinstituttet og representerer derfor heller ikke noen reelle konsekvenser for institusjonen. Rettsakten medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instatnsers marknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akspetabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 162/2009
Basis rettsaktnr.: 999/2001
Celexnr.: 32009R0162

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.03.2009
Frist returnering standardskjema: 17.04.2009
Dato returnert standardskjema: 27.03.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.04.2009
Høringsfrist: 18.05.2009
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen