vet-TSE

Kommisjonsforordning (EF)nr. 163/2009 av 26. februar 2009 som endrer vedlegg IV i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier...

Commission Regulation (EC) No 163/2009 of 26 February 2009 amending Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.12.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.03.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten er klarert etter skriftlig prosedyre.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg IV til forordningen om overførbare spongiforme encefalopatier (TSE-forordningen). Vedlegget lister opp unntak fra forbudet mot å fôre dyr med animalske proteiner. I dag godtas det at rotfrukter som er forurenset med benfragmenter fra miljøet kan benyttes som fôr til produksjonsdyr. Dette unntaket utvides nå til å gjelde alle planter da nye tester oftere gir positive funn og da det er umulig å unngå slik miljøforurensing fra for eksempel fugler og smågnagere. Det stilles krav om at mengden bengfragmenter skal være ubetydelig, og at det foretas en risikovurdering for blant annet å finne ut hvor proteinet kommer fra. I tilknytning til rettsakten har Kommisjonen utarbeidet retningslinjer for hva en slik risikovurdering bør omfatte.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 29. mars 2007 nr. 511 om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr siden det fra før er valgt å ta inn TSE-forordningens vedlegg IV i denne forskriften. Retningslinjene må oversettes.

I Norge tas det prøver iht internasjonale avtaler og det har ikke vært funn av benfragmenter i plantefôr. Rettsakten utvider hva slags typer plantefôr som kan være forurenset med benfragmenter, men dette medfører ingen nye krav til produsenter og laboratorier.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 163/2009
Basis rettsaktnr.: 999/2001
Celexnr.: 32009R0163

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.03.2009
Frist returnering standardskjema: 17.04.2009
Dato returnert standardskjema: 27.04.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.04.2009
Høringsfrist: 18.05.2009
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen