Eksisterende programmet

Kommisjonsrekommendasjon 2008/98/EF av 6. desember 2007 om risikoreduserende tiltak for visse stoffer...

Commission Recommendation 2008/98/EC of 6 December 2007 on risk reduction measures for certain substances...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.02.2008

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.04.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsrekommendasjon 2008/98/EF ble vedtatt 6. desember 2007.

Rekommendasjon 2008/98/EF ble trukket ut av videre EØS-behandling og -prosess siden forordning (EØF) nr. 793/93, som rekommendasjon 2008/98/EF er hjemlet i, ble opphevet ved artikkel 139 i forordning (EF) nr. 1907/2006 Reach, jf e-post av 26. mars 2008.

Sammendrag av innholdet:

Forordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer (dvs. stoffer som var på markedet før 1981) fastsetter regler for vurdering av helse- og miljørisiko for eksisterende stoffer, og for å foreslå tiltak for å begrense helse- og miljørisiko. De endelige risikovurderingsrapportene og rapportene om risikoreduserende tiltak benyttes som grunnlagsdokumenter i EUs arbeidsgruppe for klassifisering og merking av farlige kjemikalier, i EUs arbeidsgruppe der EUs grenseverdier settes og som grunnlag for eventuelle tiltak gjennom annen lovgivning, f.eks. gjennom nye bestemmelser i begrensningsdirektivet (direktiv 76/769/EØF).

Stoffene som omfattes er oppført på fire prioritetslister, hvert land får ansvar for å være rapportør for et visst antall stoffer. Det kreves at produsenter og importører skal sende inn tilgjengelig dokumentasjon om helse- og miljøeffekter og eksponering av stoffene, og eventuelt foreta tester dersom det mangler dokumentasjon. Kravet faller på enkelt produsent/importør, men industrien samarbeider om å fremskaffe dokumentasjon/utføre tester og deler kostnadene ved dette.

Gjennom Kommisjonsrekommendasjon 2008/98/EF anbefales visse risikoreduserende tiltak for følgende stoffer:

 • piperazin
 • cyklohexan
 • metylendifenyldiisocyanat
 • 2-butyn-1,4-diol
 • metyloxiran
 • anilin
 • 2-ethylhexylakrylat
 • 1,4-diklorbenzen
 • 3,5-dinitro-2,6-dimetyl-4-tert-butylacetofenon
 • di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)
 • fenol
 • 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen

Merknader:

Forordning (EØF) nr. 793/93 er implementert gjennom forskrift om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer fastsatt 4. mai 1995.

Arbeidet som gjøres med risikovurderinger og risikoreduksjonsstrategier er positivt. Bestemmelser nedfelt i et eventuelt regelverk kan imidlertid bli svært forskjellige fra anbefalinger i rekommendasjoner.

Norge deltar i ekspertsamarbeidet under forordning (EØF) nr. 793/93 og er også i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader:

Man er ikke juridisk forpliktet til å følge retningslinjer nedfelt i en rekommendasjon. Rekommendasjonen vil først få slike konsekvenser når det blir fremmet forslag til regelverk. Rekommendasjonen er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og rettsakten er uproblematisk. Imidlertid har EFTA-sekretariatet forespurt EFTA-statene om det er behov for å innlemme denne rettsakten og eventuelt tilsvarende rekommendasjoner i tilknytning til forordning (EØF) nr. 793/93 i EØS-avtalen. Bakgrunnen er at artikkel 139 i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH med virkning fra 1. juni 2008 opphever forordning (EØF) nr. 793/93. Fra denne datoen vil dermed rekommendasjon 2008/98/EF ikke ha noen legal basis. Det vurderes derfor at det ikke er behov for å innlemme denne rekommendasjonen, eller tilsvarende rekommendasjoner, i EØS-avtalen og Norge støtter denne vurderingen.

Merk: Rekommendasjon 2008/98/EF ble trukket ut av videre EØS-behandling og -prosess siden forordning (EØF) nr. 793/93, som rekommendasjon 2008/98/EF er hjemlet i, ble opphevet ved artikkel 139 i forordning (EF) nr. 1907/2006 Reach.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/098/EF
Basis rettsaktnr.: 1993/793/EF
Celexnr.: 32008H0098

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.02.2008
Frist returnering standardskjema: 01.04.2008
Dato returnert standardskjema: 09.04.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.05.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 102/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen