F-gassforordningen - lekkasjekontroll kjøleanlegg,

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1516/2007 av 19. desember 2007 som oppretter standardkrav til lekkasjekontroller ved stasjonære kjøleanlegg, luftkondisjoneringsanlegg og varmepumper som inneholder visse fluorinerte klimagasser...

Commission Regulation (EC) No 1516/2007 of 19 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006, standard leakage checking requirements for stationary refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing certain fluorinated greenhouse gases...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.02.2008

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.02.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Kommisjonsforordningen ble vedtatt av Kommisjonen 19. desember 2007.

Sammendrag av innhold

F-gassforordningen er i praksis en rammeforordning som forutsetter fastsettelse av mer detaljert regelverk. Dette er én av flere underordnede forordninger som utdyper innholdet i f-gassforordningen.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1516/2007 fastsetter standardkrav til lekkasjekontroller utført av sertifisert personell ved stasjonære kjøleanlegg, luftkondisjoneringsanlegg og varmepumper som inneholder 3 kg fluoriserte klimagasser eller mer, jf. f-gassforordningen artikkel 3 nr. 2. Her fremgår det at anlegg som inneholder 3 kg eller mer skal kontrolleres årlig, anlegg som inneholder 30 kg eller mer skal kontrolleres hver 6. måned, mens anlegg som inneholder 300 kg eller mer skal kontrolleres hver 3. måned. I tillegg fremgår det av kommisjonsforordningen at nyinstallerte anlegg skal undersøkes straks de har blitt montert.

Merknader

Det vil måtte fastsettes nasjonale regler til gjennomføring av innholdet i forordningen. Klima- og forurensningsdirektoratet har sendt et forskriftsutkast på høring med høringsfrist 19. januar 2010. Forskriften forventes fastsatt i løpet av mai 2010. 

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsforordningen har vært behandlet i spesialutvalget for miljø og ble funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsforordningen er en nødvendig utdyping av f-gassforordningen som spesialutvalget allerede har tatt stilling til.

Det er ikke behov for tilpasninger til denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1516/2007
Basis rettsaktnr.: 842/2007
Celexnr.: 32007R1516

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.01.2008
Frist returnering standardskjema: 20.02.2008
Dato returnert standardskjema: 19.02.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 030/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 02.12.2009
Høringsfrist: 19.01.2010
Frist for gjennomføring: 18.03.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker