EØS-notatbasen

Komm.forordning 1265/2007

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1265/2007 av 26. oktober 2007 om krav til luft-til-jord-kanalseparasjon for det felles europeiske luftrom...

Commission Regulation (EC) No 1265/2007 of 26 October 2007 laying down requirements on air-ground channel spacing for the single European sky...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.04.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen gjennom JC Decision 14. mars 2008, og gjennomført i norsk rett ved Luftfartstilsynets forskrift av 29. april 2008 om endring i forskrift av 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det Europeiske nett for lufttraafikkstyring.

Sammendrag av innholdet

Trafikkøkning i det europeiske luftrommet har medført behov for omstrukturering og sektorisering/oppdeling av luftrommet i mindre deler. En slik omstrukturering krever flere radiofrekvenser eller radiokanaler som kommunikasjon mellom flygere og flygeledere kan foregå på. Avstanden mellom hver radiokanal har normalt vært 25 kHz, men for å få plass til flere kanaler i VHF-båndet besluttet ICAO i 1993 at avstanden mellom kanalene skulle reduseres til 8.33 kHz over flygenivå FL 245 i EUR regionen. Reduksjonen medførte at nytt radioutstyr måtte utvikles og bestemmelsene trådde i kraft i oktober1999. Norge har gjennomført ICAOs krav gjennom offentliggjøring i AIP Norge. (se merknad). ICAOs regelverk gir muligheter for å melde avvik og mange land har ikke fulgt opp med å frigi så mange kanaler som forventet, så et nytt ICAO vedtak nedfelt i ICAO SUPPS DOC 7030 EUR/RAC krever at bestemmelsene gjøres gjeldende i luftrom over FL 195. Denne endringen er publisert i AIP Norge pr. 2. august 2007. EU gjennomfører vedtaket ved å fastsette en egen forordning om 8,33 kHz kanalseparasjon over FL 195 iht. kommisjonsforordningene 552/2004 og 549/2004. Forordningen inneholder bestemmelser og prosedyrer for lufttrafikktjenesten, bestemmelser om statlige luftfartøy, sikkerhetskrav til systemendringer, krav om samsvarserklæringer og systemverifikasjon, samt opplæring og utarbeidelse av håndbøker. Det er også en bestemmelse om overgangsordninger for statlige luftfartøy. I vedlegg til forordningen beskrives på hvilken måte de ovenstående kravene kan gjennomføres.   Forordningen vil bli gjennomført i en gjennomføringsforskrift vedtatt av Luftfartstilsynet, med en gjennomgang av de aktuelle deler av eksisterende norske forskrifter som regulerer kravene til kanalseparasjon i dag. Merknader     Selv om Norge, for å følge opp sine forpliktelser iht. Chicagokonvensjonen, har publisert krav om at fly som utfører flyginger over FL 195 skal være utstyrt med radio som har 8,33 kHz kanalseparasjon, benyttes 25 kHz kanalseparasjon innenfor norsk luftrom. Dette har sammenheng med at vi ikke har sektorer som har nedre grense i FL 195. Norske sektorer strekker seg fra bakken og opp i de øvre luftlag og trafikken må av sikkerhetshensyn bli håndtert på frekvenser med 25 kHz kanalseparasjon. Avinor utreder for tiden ny luftromsstruktur for Øst-Norge (Oslo ASAP) og det kan være at en oppdeling av luftrommet i øvre og nedre sektorer vil være hensiktsmessig i fremtiden. Kravet om 8,33 kHz kanalseparasjon må da gjennomføres for de øvre sektorene og bakkeutstyret må være 8,33 kHz kompatibelt. Luftforsvaret har med få unntak utstyrt sine fly som er aktuelle for flyging over FL 195 med 8,33 kHz radioutstyr.


Sakkyndige instansers uttalelser    


Under behandlingen av saken i Single Sky Committee har Forsvaret vært representert og har ikke hatt kommentarer til forordningen. Avinor har vært forespurt og har heller ikke hatt innvendinger mot at Norge kan slutte seg til.  Luftfartstilsynet har deltatt i utformingen av forordningen og har i denne prosessen fått avklart eventuelle uklarheter og har således ingen problemer med å følge opp.   

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.2.a

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2007)1265
Rettsaktnr.: 1265/2007
Basis rettsaktnr.: 1265/2007
Celexnr.: 32007R1265

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.10.2007
Frist returnering standardskjema: 12.12.2007
Dato returnert standardskjema: 19.12.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.03.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 030/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: