Vedtak mht godkjenning av aflatoksinkontroll

Kommisjonsvedtak 2008/47/EF av 20. desember 2007 om godkjennelse av den kontroll før eksport, som USA utfører på peanøtter og peanøttprodukter med hensyn til forekomst av aflatoksiner (meddelt under K(2007) 6451) EØS-relevant tekst...

Commission Decision 2008/47/EC of 20 December 2007 approving the pre-export checks caried out by the United States of America on peanuts and derived products thereof as regards the presence of aflatoxins...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.02.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold 

Kommisjonsvedtak 2008/47/EF av 20. desember 2007 omhandler godkjennelse av den kontroll før eksport, som USA utfører på peanøtter og peanøttprodukter med hensyn til forekomst av aflatoksiner.

Food and Veterinary Office (FVO) har vært på et kontrollbesøk i USA, fra 18. til 22. september 2006, i den hensikt å vurdere de kontrollsystemer som brukes for å hindre høye aflatoksinnivåer i peanøtter og i peanøttprodukter. I tillegg var hensikten å vurdere om den kontroll som ble utført før eksport av disse produktene til EØS-land var tilstrekkelig i forhold til EUs krav. Det ble konkludert med at USA har et tilfredsstillende kontrollsystem for aflatoksinnivåer i peanøtter og bearbeidede produkter. Kontrollmyndigheter i USA har erkjent og gjennomført tiltak for å rette de avvik som ble funnet.

Artikkel 23 i kontrollforordningen (EF) 882/2004 legger til rette for at kontrollundersøkelser utført av tredjeland rett før eksport til EU, i den hensikt å undersøke om de eksporterte produktene samsvarer med EUs krav, bør bifalles med en redusert kontroll ved import.

Kontrollen (prøvetaking og analyse) skal utføres i henhold til forordning (EF) 401/2006 som er hjemlet i kontrollforordningen.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. 

Rettsakten kan føre til noe reduserte utgifter for Mattilsynet ved kontroll av disse varene ved import fordi det kan tas ut færre prøver.


Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalget for næringsmidler , der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Ut fra de undersøkelser som er utført av EU (FVO) av denne kontrollen i USA så er bestemmelsen akseptabel. Nå er undersøkelsen, som er foretatt av FVO, bare gjort i 2 stater i USA, men noe eksport til blandt annet Norge har også skjedd fra andre stater. På arbeidsgruppemøter i EU har Norge gitt uttrykk for at vi flere ganger har opplevd forhøyet innhold av aflatoksin fra andre stater enn der hvor FVO har gjort sine undersøkelser.

Det vil være viktig at en fortsatt vurderer aflatoksinkontroll ved import ut fra tidligere erfaringer ved eksport fra alle aktuelle stater i USA.

Ut fra at USA her skal utføre sine kontrollanalyser (prøvetaking, analysemetode og vurdering av analysesvar) etter forordning (EF) nr. 401/2006 så er det meget viktig at Norges kontroll av disse varene også utføres etter (EF) nr. 401/2006 selv om denne er hjemlet i kontrollforordningen som ennå ikke er implementert i Norge.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/47/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008D0047

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.02.2008
Frist returnering standardskjema: 27.02.2008
Dato returnert standardskjema: 10.03.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 060/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen