Nasjonalt register for rullende materiell

Kommisjonsvedtak 2007/756/EF av 9. november 2007 om vedtakelse av en felles spesifikasjon for det nasjonale vognregisteret fastsatt i artikkel 14 nr. 4 og 5 i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF...

Commission decision 2007/756/EC of 9 November 2007 adopting a common specification of the national vehicle register provided for under Articles 14(4) and (5) of Direktives 96/48/EC and 2001/16/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.01.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.04.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Kommisjonen vedtok rettsakten 9. november 2007. Den ble publisert i EU-tidende 23. november 2007. 

EØS-komiteen tok i beslutning 68/2008 den 6. juni 2008 inn rettsakten i EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37da. Statens jernbanetilsyn fastsatte samme dag med hjemmel i samtrafikkforskriften og høyhastighetsforskriften forskrift som gjennomfører vedtaket som sådan i norsk rett.

Det fremgår av forskriften § 3 at Statens myndighet skal utøve myndighet etter forskriften. Dette innebærer at tilsynet skal tildele 12-sifret europeisk kjøretøynummer - European Vehicle Number (EVN) til materiell som kjører på det transeuropeiske jernbanenettet, og at tilsynet skal føre registeret. Tilsynet publiserer nærmere kriterier for tildeling av kjøretøynummer og skjema for registrering av materiell på www.sjt.no. Dette gjelder særlig for de punktene der det i vedtak 2006/920/EF av 11. august 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet "drift og trafikkstyring" i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI OPE) vedlegg P ikke er spesifisert regler for EVN (i hovedsak lokomotiver og motorvogner). Kriteriene for tildeling av kjøretøynummer er utarbeidet av Statens jernbanetilsyn i samråd med jernbanevirksomhetene.

For rullende materiell hvor det i henhold til TSI OPE vedlegg P ikke er obligatorisk med EVN, for eksempel museumsmateriell i historisk fargesetting, tildeles materiellet et EVN i databasen. Dette nummeret påføres imidlertid normalt ikke materiellet. Alle norske godsvogner har allerede EVN. Disse er tildelt av NSB/CargoNet og stammer fra den tiden da UIC/RIV administrerte bruken av EVN.

Lokomotiver, motorvogner, personvogner og arbeidsmaskiner har i dag ikke EVN. Jernbaneverket har i påvente av norsk implementering av denne kommisjonsbeslutningen allerede startet innføring av EVN for sitt eget rullende materiell. For arbeidsmaskiner er det derfor kun Baneservice AS og andre private entreprenører som berøres.

Bakgrunn og formål

Av direktiv 96/48/EF om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog og direktiv 2001/16/EF om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystemet fremgår det at det skal etableres registre over rullende materiell. Disse bestemmelsene er implementert i norsk rett gjennom høyhastighetsforskriften, kapittel VI, og samtrafikkforskriften, kapittel VI.

Kommisjonsvedtak 2007/756/EF om felles spesifikasjoner vedrørende nasjonalt vognregister for rullende materiell skal styrke sikkerhetsmessige og konkurransemessige sider ved jernbanedriften samt fremme grenseoverskridende trafikk gjennom å samle opplysninger om rullende materiell i registre som er transparente og ikke-diskriminerende. Register skal være tilgjengelig for autoriserte brukere fra myndigheter og andre interessenter.

Sammendrag av innholdet:

Kommisjonsvedtaket ble fastsatt av EU-kommisjonen 9. november 2007 og publisert i Official Journal 23. november 2007, med ikrafttredelse den samme dagen. Vedtaket gjelder både for konvensjonell jernbane og høyhastighetsbaner, og er hjemlet både i direktiv 96/48/EF om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog og direktiv 2001/16/EF om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog.

Kommisjonsvedtaket består av preamblet og 6 artikler samt et anneks og 5 vedlegg.

Vedtakets artikkel 1 til 6 stiller krav om at hver medlemsstat skal sørge for at alt rullende materiell blir tildelt et identifikasjonsnummer som skal registreres i et nasjonalt vognregister (NVR). Dette registret skal være tilgjengelig for autoriserte brukere fra myndigheter og andre interessenter. Det skal etableres felles spesifikasjoner for registrene som skal gjelde for alle medlemslandene. Disse spesifikasjonene skal gjøre det mulig for myndigheter og interessenter å kommunisere med de nasjonale registrene i de ulike medlemslandene.

Det nasjonale registeret skal i utgangspunktet inneholde informasjon om alt rullende materiell som er tillatt tatt i bruk i medlemsstaten, men godsvogner og passasjervogner skal kun registreres i den medlemsstaten der vognen først ble tatt i bruk. Det skal brukes et felles skjema til bruk for registrering av materiell, bekreftelse på registrering, endring av registrering og bekreftelse på endring av registrering. Hver enkelt medlemsstat skal ha et databasert register som skal være tilsluttet VVR (Virtual Vehicle Register) hos ERA (European Railway Agency). 

Hvert land velger hvilket register man vil bruke, om man vil utarbeide et eget register fra bunnen av, eller om man vil benytte en standardmal for NVR (den såkalte sNVR) som nå er utviklet av ERA. For de to første tilfellene vil ERA stille til disposisjon et program som tilpasses for å tillate kommunikasjon mellom det spesielle registret og VVR. Benyttes sNVR, vil grensesnittene være tilpasset hverandre. sNVR vil ha mulighet for import av kjøretøydata fra elektroniske kjøretøyregistre hos eier/forvaltere, forutsatt at det fra disse registrene kan foretas en eksport til et på forhånd definert format.

Det skal utpekes et ansvarlig organ for oppdatering og drifting av NVR. Anneks og vedlegg spesifiserer og beskriver detaljene med hensyn til felles operasjonelle og tekniske spesifikasjoner for registrene, herunder hvordan systemet skal bygges og hvordan data skal innrapporteres samt tidsfrister for gjennomføring. Den endelige databasen skal kunne kommunisere med øvrige NVR og med ERA via ERAs VVR.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsvedtaket er sendt på høring til jernbanevirksomhetene. Det er gjort rede for de innkomne kommentarene i EØS-posisjonsnotatet.

Vurdering

Rettslige, økonomiske og administrative konsekvenser 

Fordelene med vedtaket er først og fremst at det nå vil være mulig i alle land å identifisere kjøretøy ut fra en felles merkekode. Med denne identitetsmerkingen kan også en rekke data som er aktuelle for å gi tillatelser innhentes. I en situasjon med stadig flere aktører på jernbanen i Europa vil det heller ikke være fare for at ulike kjøretøy og kjøretøytyper får samme betegnelse. En slik ordning vil også være fordelaktig nasjonalt, og innebærer at de nasjonale godkjennelsesprosedyrene går raskere, noe som er positivt for operatørene. Videre vil registrene være til nytte i sikkerhetsarbeidet bl.a. gjennom de nasjonale undersøkelsesmyndighetenes tilgang til registrene. Dette medfører en forbedring av samtrafikkevnen.

Statens jernbanetilsyn er i forskrift 6. juni nr. 550 § 3 utpekt som ansvarlig for det norske NVR. Jernbanevirksomhetene og andre interessenter må bidra når det gjelder innhenting av data, men det er tilsynet som er ansvarlig for å legge inn opplysningene. For jernbanevirksomhetene vil dette gi små økte byrder, mens det for tilsynet vil medføre økte oppgaver både i etablerings- og driftsfasen.

Statens jernbanetilsyn vil etter all sannsynlighet velge å ta i bruk ERAs standardløsning for kjøretøyregister, sNVR. Denne løsningen er nå i en testfase, og forventes å kunne tas i bruk i løpet av 2008. Statens jernbanetilsyn vil da måtte inngå avtale om drift av databasen, brukerstøtte osv. fordi ERA kun er ansvarlig for å utvikle og vedlikeholde programvaren til sNVR. ERA har i tillegg ansvar for å drifte VVR, som er det felleseuropeiske brukergrensesnittet for oppslag i andre lands NVR.  

Innrulling og drift av NVR vil kreve noe ytterligere ressurser i tilsynet. Videre vil tilsynet i startfasen måtte gi aktørene veiledning og kursing om bruk av databasen.  

Konklusjon 

Kommisjonsvedtaket er EØS-relevant og akseptabel for Norge. Den er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift med hjemmel i jernbanelovgivingen og samtrafikkforskriftene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2007)5357
Rettsaktnr.: 2007/756/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0756

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.04.2008
Frist returnering standardskjema: 11.04.2008
Dato returnert standardskjema: 11.04.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.06.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 068/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.06.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 06.06.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker