IPEEC

Internasjonalt Partnerskap for Energieffektivisering...

International Partnership for Energy Efficiency (IPEEC)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.07.2008

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Erklæringen om IPEEC har vært drevet fram etter forslag fra EU-kommisjonen gjennom G8-prosessen.

EU selv har sett IPEEC som en konkret oppfølging av energihandlingsplanen til toppmøtet i mars 2007.

Etter møtene i G8 er det nå forventet at Kommisjonen og IEA kommer med en videre konkretisering av IPEEC.   

Sammendrag av innhold

I energihandlingsplanen fra våren 2007 ble det fra EU-kommisjonen tatt initiativ til at det burde arbeides med en internasjonal avtale om energieffektivisering. Saken har vært arbeidet med i ulike organer som det internasjonale energibyrå (IEA) og nå senest G8. Under G8 møtet 8. juni 2008 i Japan ble det nye multillaterale energiinitiativet undertegnet. Formaliseringsnivået ble redusert noe idet dette nå omtales som et partnerskap; "International Partnership for Energy Efficiency". Dette har primært vært EU Kommisjonens og energikommissær Piebalgs sitt initiativ. Saken har dermed endret karakter fra å være en ambisjon om en internasjonal avtale til å bli et mer frivillig basert partnerskap. ( se lenke til DG TRENs hjemmesider om initiativet over)  

De land som er med på initiativet i utgangspunktet er G8-landene, EU, Kina, India og Sør Korea. 

Initiativet er motivert ut fra miljø (klima) og forsyningssikkerhet. Hovedpoenget er å bidra til en stykret innsats i den nasjonale energieffektiviseringspolitikken samt bidra til å utveksle erfaringer og "beste praksis" i politikken mellom land. Hvordan ulike internasjonale organisasjoner kan medvirke til dette med sine ulike komparative fortrinn vil stå sentralt i det videre arbeid.  

Partnerskapet skal være basert på frivillighet og peker på en rekke samarbeidsområder basert på anbefalinger fra IEA.

Områder som kan egne seg som aktiviteter under IPEEC er skissert som følger; indikatorer, informasjonsutveksling, sektortiltak, tverrsektorielle tiltak, standarder og energimerking, metodearbeid og verifikasjonssystemer.  

IPEEC skal bli et forum for konsultasjoner og informasjonsutveksling og skal ikke være en arena for å vedta standarder og energieffektiviseringsmål. Det er eksplisitt uttalt at dette ikke er en internasjonal avtale.

I erklæringen om IPEEC fra Japan 8. juni 2008 heter det at deltakere selv vil betemme statuttene for samarbeidet ("terms of their association"). Organiseringen skal trekke veksler på komplementaritet med andre internasjonale samarbeidsrammer. Det skal være et årlig høynivåmøte. Politisk nivå er ikke utelukket.

Det heter at organisering gjennom en IEA struktur som "implementing agreements" (IAs)  kan være en modell for etableringen. IAs er idag  IEAs måte å tilrettelegge frivillig FoU-samarbeid men vurderes å kunne inkludere andre typer initiativ som IPEEC.  

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Fra norsk side bør en gjennom de aktuelle kontakter inn mot EU (inklusive EØS-organer) følge de neste initiativer omkring IPEEC. OED vil vurdere eventuelle muligheter for norsk samarbeidsflater inn mot initiativet. Norge vil uansett møte IPEEC i de internasjonale fora hvor energieffektivisering drøftes som; EØS, energicharteret, IEA, ECE etc..

Forpliktelsesnivået i samarbeidet er tonet ned til et mer frivillig basert samarbeid fra de opprinnelige ambisjoner om en internasjonal avtale. I utgangspunktet synes dette å ha vært en fornuftig strategi på et politisk og teknologisk sett mangesidig politikkområde. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen