Nasjonale regler for nitritt i Danmark

Kommisjonsvedtak 2008/448/EF av 23. mai 2008 som gjelder Danmarks anmodning om opprettholdelse av nasjonale regler om tilsetning av nitritt i enkelte kjøttprodukter....

Commision Decision 2008/448/EC of 23 May 2008 concerning national provisions notified by Denmark on the addition of nitrite to certain meat products....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.07.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.10.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

At Danmark gis rett til å opprettholde sitt nasjonale regelverk for 2 år, kan få betydning for Norges prosess videre med gjennomføringen av direktiv 2006/52/EF. For mer informasjon se EØS-notat for direktiv 2006/52/EF.

Sammendrag av innhold

Rettsakten retter seg mot Danmark.

EU-kommisjonen har godkjent Danmarks anmodning om opprettholdelse av nasjonalt regelverk i en periode på 2 år fra og med 23. mai 2008.

Danmark informerte Kommisjonen den 21. november 2007 om at de påberopte seg EF-traktatens artikkel 95 (4) (miljøgarantien) overfor reguleringen av nitritt (E249 og E250) i parlament- og rådsdirektiv 2006/52/EF.Danmark aksepterte verken grenseverdien for inngående mengde eller unntakene. Danmark hevdet videre at reguleringen ikke er i tråd med anbefalingene fra EFSA og dermed ikke beskytter befolkningen i tilstrekkelig grad. DG-SANCO informerte EØS-landene og ba om kommentarer på Danmarks anmodning. Estland, Frankrike, Ungarn og Norge svarte. Frankrike var negative til Danmarks anmodning om opprettholdelse av nasjonalt regelverk. Norge var positive mens Estland og Ungarn var nøytrale. DG-SANCO ba i brev av 10. mars 2008 EFSA om en vitenskapelig uttalelse om hvorvidt tidligere vurderinger gjort av EUs vitenskapelige komiteer (SCF og EFSA) fremdeles er gyldige. I svar av 28. mars bekrefter EFSA at tidligere uttalelser er gyldige sett i forhold til opplysningene fra Danmark. EFSA bekrefter at 50-100 mg tilsatt nitritt per kg er tilstrekkelig for mange produkter, men at produkter med lavt saltinnhold og lang holdbarhet kan ha behov for 50-150 mg tilsatt nitritt per kg. DG-SANCO har i følgende vedtak gitt Danmark tillatelse til å opprettholde sine nasjonale bestemmelser i 2 år fra vedtakets dato. Danmark må innen to år søke på nytt for å fremlegge ytterligere dokumentasjon på at bestemmelsene i 2006/52/EF ikke gir tilstrekkelig beskyttelsesnivå for forbruker, men er en uakseptabel risiko for menneskers helse. Danmark må derfor overvåke forekomst av botulisme, samt andel av kjøttprodukter som er omfattet av grensen på 60 mg/kg i forhold til samlet kjøttforbruk. I tillegg skal søknaden innholde en komplett begrunnelse for eventuelt unntak. Kommisjonen skal i disse to årene kontrollere og analysere gjennomførelsen av direktiv 2006/52/EF i medlemslandene, jf EF-traktaten art. 95 (7).

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handlesdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/448/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008D0448

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.06.2008
Frist returnering standardskjema: 29.07.2008
Dato returnert standardskjema: 21.10.2008
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen