CR-TSI-WAG

Kommisjonsbeslutning 2006/861/EF om den tekniske spesifikasjonen for interoperabilitet i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet «Rullende materiell - Godsvogner» - CR TSI WAG...

Commission Decision 2006/861/EC of 28 July 2006 concerning the technical specification of interoperability relating to the subsystem rolling stock -freight wagons of the trans-European conventional rail system...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.05.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.06.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Kommisjonsbeslutningen ble 20. mai 2011 tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37l ved EØS-komiteens beslutning 53/2011. 23. mai 2011 fastsatte Statens jernbanetilsyn forskrift som gjennomførte vedtaket som norsk forskrift, med ikrafttreden samme dag. 

Bakgrunn

Kommisjonsbeslutning 2006/861/EC om den tekniske spesifikasjonen for interoperabilitetInnhold ved­rørende del­sys­temet «rullende materiell - godsvogner» i det transeuropeiske konvensjonelle jern­bane­systemet (CR TSI WAG) er vedtatt av Kommisjonen 28. juli 2006, notifisert til medlems­statene 31. juli 2006 og publisert i Official Journal (OJ) 8. desember 2006. Beslutningen trådte i kraft seks måneder etter notifisering i med­lems­statene. Kommisjonsbeslutningen skal fremme sam­trafikk­evnen mellom medlemslandenes jern­bane­sys­temer for godsvogner. Beslutningen omfatter detaljerte tekniske minimumskrav til godsvogner som skal trafik­kere det konvensjonelle trans­euro­pe­iske jernbanenettet; for Norges del medfører samtrafikkforskriften § 7 at TSIen omfatter hele det nas­jo­nale jernbanenettet. Beslutningen omfatter alt nytt materiell, samt vesentlige oppgraderinger («renewals») av eksisterende materiell. 

Innhold

Formålet med CR TSI WAG er å sette en minimumsstandard for rullende materiell – godsvogner – som skal trafikkere det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet, for å legge til rette for økt grensekryssende godstrafikk på jernbane i Europa. TSIen tar ikke for seg alle aspekter knyttet til godsmateriellets samtrafikkevne, områder hvor TSIen ikke setter minimumsstandarder omtales som «open points», jf. anneks JJ til TSIen; dette gjelder bl.a. klimatiske egen­skaper og kapasitet i form av for eksempel maksimalt tillatt aksellast, metervekt og vognprofil. Medlemslandene skal noti­fi­sere nasjonalt regelverk omfattet av «open points» i TSIen til EU-kommisjonen. CR TSI WAG gjel­der ved nybygg av godsmateriell, og ved oppgraderinger eller fornyelser av gods­materi­ell (som krever ny godkjenning av materiellet fra tilsynsmyndighetene), som skal trafikkere hele eller deler av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet.

I henhold til kommisjonsbeslutningens art. 2 skal EU-landene innen 6 måneder etter notifisering over­sende til Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene en liste over de eksisterende tekniske reg­ler som skal benyttes der TSIen mangler fastsatte regler - «open points» - når det gis tillatelse til ibruk­takelse av godsvogner som er omfattet av TSIen. Den enkelte medlemsstat skal på tilsvarende måte gi opplysninger om hvilke prosedyrer som vil bli benyttet ved samsvarsvurdering og verifi­ser­ing ved bruk av ovennevnte regler. Videre skal det opplyses om hvilke organer som i den enkelte medlemsstat er utpekt til å gjennomføre disse prosedyrene for samsvarsvurdering og verifisering. 

I henhold til kommisjonsbeslutningens art. 3 skal EU-landene innen 6 måneder etter at TSIen har trådt i kraft oversende til Kommisjonen alle nasjonale, bilaterale og multilaterale avtaler som i stor utstrekning gir lokal eller regional samtrafikkevne. Det kan være avtaler mellom medlemsstater, tredjeland, infrastrukturforvaltere og jernbaneforetak.

Sammendrag av innholdet i de tekniske spesifikasjonene

De konkrete tekniske spesifikasjonene (selve TSIen) for godsvogner er gitt i annekset (med ytter­ligere vedlegg) til kommisjonsbeslutningen. Det geografiske og tekniske virkeområdet, samt formål fremgår av kapittel 1 i TSIen. Kapittel 2 gir en definisjon av delsystemet – godsvogner – del­sys­temets funksjon og grensesnitt. Kapittel 3 refererer de grunn­leggende krav i samtrafikk­direktivet og hen­viser til hvor de enkelte kravene er mer detaljert regulert i de senere kapitlene i TSIen. Kapittel 4 spesifiserer de funksjonelle og tekniske krav som skal opp­fylles av delsystemet og dets grensesnitt til andre delsystemer. Kapittel 5 regulerer hvilke sam­trafik­kom­ponenter og grensesnitt det finnes europeiske spesifikasjoner for, herunder europeiske stan­dar­der (EN), og som er nødvendige for å oppnå samtrafikkevne i det transeuropeiske kon­ven­sjonelle jern­banesystemet. Kapittel 6 regulerer hvilke prosedyrer som skal benyttes ved sam­svars­verifi­sering og vurdering av bruksegnethet. Kapittel 7 angir implementeringsstrategi for TSIen. Det spesifiseres nærmere i hvilken grad TSIen gjelder ved fornyelse og oppgradering. Det gis dessuten en oversikt over alle bestemmelser for sær­til­feller i kapittel 7.7 (herunder nasjonale unntak fra TSIen). Det er et stort antall bilag til TSIen. Disse inneholder detaljerte tekniske krav og beskrivelser av spesielle tilfeller. I stor grad er TSIen en videreføring av eksisterende standarder som er etablert i regi av UIC- RIV.

I arbeidet med TSIen har Norge i samarbeid med Finland, Sverige, Estland, Latvia og Litauen fått innvilget unntak fra krav om komposittbremseklosser av spesielle typer (TSIen/Annekset punkt 7.7.2.3.1.5). Unntaket gjelder til metoder for uttesting av komposittbremseklosser for vinterklima er utviklet. Norge og Finland har også fått innvilget et særkrav til hjulmateriale (TSIen/Annekset punkt 7.7.2.2.4.2).

Vurdering


Rettsakten ble ansett som EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Eksisterende nasjonale, bilaterale eller multilaterale avtaler

Det foreligger ingen slike avtaler for Norge. 

«Open points»

Det er en del «open points» i TSIen, dvs. områder hvor TSIen ikke setter felleseuropeiske stan­dar­der for godsmateriell, og hvor nasjonale standarder skal videreføres. Norge skal notifisere gjeldende nasjonale regler som angår «open points» til ESA etter at TSIen er tatt inn i EØS-avtalen/ imple­men­tert i Norsk rett.

Konklusjon

Kommisjonsbeslutningen er EØS-relevant. Kommisjonsbeslutningen er akseptabel, og er gjennomført som forskrift med hjemmel i jernbaneloven og samtrafikkforskriften.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/861/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0861

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2006
Frist returnering standardskjema: 19.01.2007
Dato returnert standardskjema: 16.06.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.05.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 053/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 23.05.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.06.2011

Lenker