TSI høyhastighet rullende materiell

Kommisjonsvedtak 2008/232/EF av 21. februar 2008 om en teknisk spesifikasjon for interoperabilitet for delsystemet "rullende materiell" i det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet...

Commission Decision 2008/232/EC of 21 February 2008 concerning a technical specification for interoperability relating to the "rolling stock" sub-system of the trans-european high-speed rail system...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.10.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Vedtaket ble vedtatt av Kommisjonen 21. februar 2008, og publisert i EU-tidende 26. mars 2008. Det trådte i kraft 1. september 2008.

24. april 2009 ble vedtaket tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning 48/2009 uten tilpasninger. Samme dag fastsatte Statens jernbanetilsyn forskrift som gjennomførte vedtaket i norsk rett, forskrift 24. april 2009 nr. 450.

Kommisjonens vedtak 2008/232/EF fastsetter felleseuropeiske regler for delsystemet rullende materiell i det transeuropeiske høyhastighetsjernbanesystemet (heretter omtalt som TSIen). Vedtaket ble vedtatt av kommisjonen 21. februar 2008 og publisert i EU-tidende 26. mars 2008. Vedtaket gjelder bare for rullende materiell som skal gå på høyhastighetsbaner. Det er hjemlet i direktiv 96/48/EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog.

Bakgrunn og formål Formålet med TSIen er å videreutvikle og definere et helhetlig sett av tiltak for å oppnå bedre samtrafikkevne for rullende materiell på det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog. Pga teknisk utvikling og erfaringer fra den første TSIen på området ble den revidert, og nye spesifikasjoner er dermed fastsatt i TSIen som beskrives her.  

Sammendrag av innhold Vedtakets artikkel 1 fastslår at TSIen heretter skal gjelde, og den tekniske spesifikasjonen (TSIen) utgjør vedlegget til vedtaket. Etter artikkel 2 skal TSIen få anvendelse på alt nytt, oppgradert eller fornyet rullende materiell på det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet som definert i vedlegg I til direktiv 96/48/EF. Der hvor TSIen mangler spesifikasjoner av deler av delsystemet (såkalte "open points") skal de nasjonale reglene for godkjenning gjelde. Disse reglene og de nasjonale prosedyrene for godkjenning skal meddeles Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene i henhold til artikkel 3. Hva gjelder de nasjonale tilpasningene i TSIen ("specific cases") skal de nasjonale kravene og prosedyrene for godkjenning meddeles Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene i henhold til artikkel 4. Artikkel 5 krever at medlemsstatene underretter Kommisjonen om hvilke samsvarsvurderinger som er foretatt og hvilke samtrafikkomponenter som blir godkjent i den overgangsperioden før TSIen er fullt ut gjennomført i henhold til TSIens kapittel 7. Artikkel 6 slår fast at vedtak 2002/735/EF oppheves innenfor det angitte overgangsregimet. Medlemsstatene må meddele til Kommisjonen en liste over de delsystemene og samtrafikkomponentene som er godkjent i henhold til den første TSIen. Etter artikkel 7 skal medlemsstatene meddele Kommisjonen hvilke bilaterale eller multilaterale avtaler som er inngått med tanke på samtrafikk. Vedtaket gjelder i følge artikkel 8 fra 1. september 2008. TSIen selv er bygget opp på samme måte som andre TSIer. TSIens geografiske virkeområde er begrenset til det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet. Nytt rullende materiell som anskaffes etter at TSIen har trådt i kraft vil måtte godkjennes etter TSIen hvis det faller innenfor det tekniske virkeområdet og er ment å brukes på høyhastighetsnettet. 

Vi har i Norge i dag ikke noe infrastruktur som er definert som en del av det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet. Det tekniske virkeområdet til TSIen er noe endret i forhold til gjeldende TSI, og medfører at materiell som anskaffes i fremtiden må godkjennes etter den nye TSIen hvis det skal brukes på strekninger som er en del av det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet. I følge punkt 1.1 omfatter den følgende typer materiell:
    •    Klasse 1: Rullende materiell med maksimumshastighet høyere enn 250 km/t.
    •    Klasse 2: Rullende materiell med maksimumshastighet høyere enn 190 km/t men ikke over 250 km/t.

Merknader

Direktiv 96/48/EF som endret ved direktiv 2004/50/EF og direktiv 2007/32/EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog er implementert i forskrift 10. april 2006  nr. 410 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). Vedtak 2002/735/EF er implementert ved forskrift 17. mars 2003 nr. 342: Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog. 

Endringer i norsk regelverk

Statens jernbanetilsyn har fastsatt ny forskrift som gjennomfører vedtaket og TSIen, samtidig som det er gjort en endring i forskriften som gjennomførte vedtak 2002/735/EF, forskrift 24. april 2009 nr. 450 om gjennomføring av vedtak 2008/232/EF av 21. februar 2008 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "rullende materiell" i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog.  

Sakkyndige instansers merknader

Med utgangspunkt i at TSIen ikke har noen direkte virkninger for norsk jernbane har Statens jernbanetilsyn sendt TSIen til orientering til de sentrale aktørene og anmodet om at eventuelle merknader blir fremsatt snarest dersom det skulle være noen. Det har ikke kommet inn noen slike merknader.

Vurdering

Økonomiske og administrative konsekvenser Det finnes pr. i dag ingen høyhastighetsjernbanenett i Norge, og det finnes ikke noe rullende materiell som er godkjent etter den gjeldende TSIen om rullende materiell for høyhastighet. TSIen som sådan utløser ikke noen investeringsbehov, men nytt materiell som faller inn under virkeområdet til TSIen vil kunne bli dyrere å anskaffe enn «konvensjonelt» materiell. Implementering av TSIen i norsk rett vil ikke medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for Statens jernbanetilsyn, utover å implementere TSIen i forskrift.    

Vurdering av behovet for tilpasningstekst

Det har vært vurdert om Norge trenger tilpasningstekst i forbindelse med at TSIen ble tatt inn i EØS-avtalen. Det ble imidlertid vurdert å være unødvendig, så lenge det ikke vil være nødvendig å tilpasse eventuelle nye høyhastighetstog til eksisterende infrastruktur gjennom TSIen. Når det eventuelt bygges nye høyhastighetsstrekninger vil disse måtte følge TSIene som gjelder, og det rullende materiellet som går på disse banene vil være kompatible med disse så lenge TSIene er fulgt. Eventuelle vanskeligheter med å bruke rullende materiell basert på TSIen på eksisterende linjer må løses på andre måter.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/232/EF
Basis rettsaktnr.: 1996/0048/EF
Celexnr.: 32008D0232

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.03.2008
Frist returnering standardskjema: 07.05.2008
Dato returnert standardskjema: 01.10.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.04.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 048/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 25.04.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 24.04.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.05.2009

Lenker