TSI høyhastighet trafikkstyring og drift

Kommisjonsvedtak 2008/231/EF av 1. februar 2008 om en teknisk spesifikasjon for interoperabilitet for delsystemet "drift og trafikkstyring" i det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet vedtatt i henhold til artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF og opphevelse av Kommisjonsvedtak 2002/734/EF av...

Commission Decision 2008/231/EC of 1 February 2008 concerning the technical specification of interoperability relating to the operation subsystem of the trans-European high-speed rail system adopted referred to in Article 6(1) of Council Directive 96/48/EC and repealing Commission Decision 2002/7...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.09.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Vedtaket ble fattet av Kommisjonen 21. februar 2008, og publisert i EU-tidende 26. mars 2008. Det trådte i kraft 1. september 2008.

Ved EØS-komiteens beslutning 129/2008 ble rettsakten tatt inn i EØS-avtalen. Statens jernbanetilsyn fastsatte samme dag forskrift som gjennomfører vedtaket. Vedtaket er dermed å anse som norsk forskrift fra samme dag.

Kommisjonens vedtak 2008/231/EF fastsetter felleseuropeiske regler for delsystemet trafikkstyring og drift i det transeuropeiske høyhastighetsjernbanesystemet (heretter omtalt som TSIen). Vedtaket ble fattet av Kommisjonen 1. februar 2008 og publisert i EU-tidende 26. mars 2008. Vedtaket gjelder bare for trafikkstyring og drift av høyhastighetsmateriell på høyhastighetsbaner. Det er hjemlet i direktiv 96/48/EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. Vedtak 2002/734/EF etablerte den første TSIen på området. Vedtak 2008/231/EF opphever vedtak 2002/734/EF.  

Bakgrunn og formål

Formålet med TSIen er å videreutvikle og definere et helhetlig sett av tiltak innenfor delsystemet trafikkstyring og drift for å oppnå bedre samtrafikkevne på det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog. Pga teknisk utvikling og erfaringer fra den første TSIen på området ble den revidert, og nye spesifikasjoner er dermed fastsatt i TSIen som beskrives her. Det er fortsatt flere deler av delsystemet som ikke er spesifisert, såkalte «open points». Disse pågår det arbeid med å spesifisere nærmere, og spesifikasjonene vil kunne gis i et senere vedtak av Kommisjonen.

Sammendrag av innhold

Vedtakets artikkel 1 fastslår at TSIen heretter skal gjelde, og den tekniske spesifikasjonen utgjør vedlegget til vedtaket. TSIen får anvendelse på delsystemet trafikkstyring og drift av høyhastighetsmateriell på det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet som definert i vedlegg I til direktiv 96/48/EF. Kommisjonsvedtak 2008/232/EF om tekniske spesifikasjoner for rullende materiell på høyhastighetsnettet omfatter rullende materiell med maksimumshastighet høyere enn 190 km/t (TSI HS RST, se eget EØS-notat). TSIen får anvendelse bare for rullende materiell som faller inn under nevnte TSI og som skal gå på høyhastighetsbaner.  

De tekniske nasjonale reglene og prosedyrene som gjelder der TSIen har «open points» skal meddeles Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene i henhold til artikkel 2.

Etter artikkel 3 skal medlemsstatene meddele Kommisjonen hvilke bilaterale eller multilaterale avtaler som er inngått med tanke på samtrafikk.

Artikkel 4 krever at medlemsstatene skal sette opp en gjennomføringsplan i samsvar med kriteriene som er satt opp i kapittel 7 i TSIen innen 1. september 2009. Denne gjennomføringsplanen skal sendes til de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen.

Artikkel 5 slår fast at vedtak 2002/734/EF oppheves etter at TSIen trer i kraft. Vedtaket gjelder i følge artikkel 6 fra 1. september 2008.  

Merknader

Endringer i norsk regelverk

Direktiv 96/48/EF som endret ved direktiv 2004/50/EF og direktiv 2007/32/EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog er implementert i forskrift 10. april 2006 nr. 410 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). Vedtak 2002/734/EF er implementert ved forskrift 17. mars 2003 nr. 342: Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog.  

Statens jernbanetilsyn fastsatte 5.12.2008 ny forskrift som gjennomfører vedtaket og TSIen, samtidig som dagjeldende forskrift ble endret tilsvarende.   

Sakkyndige instansers merknader

Med utgangspunkt i at dette er en TSI for høyhastighetsjernbane, med svært begrenset virkning for norsk jernbane og norsk regelverk, sendte Statens jernbanetilsyn TSIen til orientering til de sentrale norske jernbaneaktører, og anmodet om at eventuelle merknader blir fremsatt snarest dersom det skulle være noen, særlig dersom TSIen kan få betydning for driften på det konvensjonelle jernbanenettet. Tilsynet har ikke mottatt noen merknader til TSIen, og antar dermed at den ikke vil få noen vesentlig betydning for norske jernbanevirksomheter i overskuelig fremtid.

Vurdering

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det finnes pr. i dag ingen høyhastighetsjernbanenett i Norge, og det finnes ingen norske regler om trafikkstyring og drift for høyhastighetsbaner. TSIen som sådan utløser ikke noen investeringsbehov i Norge, den vil heller ikke ha noen direkte operasjonelle virkninger for norsk jernbane. Implementering av TSIen i norsk rett vil ikke medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for Statens jernbanetilsyn.

Vurdering av behovet for tilpasningstekst 

Det ble ikke avdekket noen forhold som tilsa at det var behov for en norsk tilpasningstekst til denne TSIen i forbindelse med at den ble tatt inn i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Konklusjon 

Vedtaket er EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Det er gjennomført ved forskrift 5. desember 2008 nr. 1310 om gjennomføring av vedtak 2008/231/EF av 1. februar 2008 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet « drift » i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF, og om oppheving av vedtak 2002/734/EF av 30. mai 2002. Forskriften er vedtatt i medhold av jernbaneloven og samtrafikkforskriften. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/231/EF
Basis rettsaktnr.: 1996/0048/EF
Celexnr.: 32008D0231

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.03.2008
Frist returnering standardskjema: 07.05.2008
Dato returnert standardskjema: 22.09.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.12.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 129/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.12.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 05.12.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.12.2008

Lenker