Bulgaria endring meierivirksomheter

Kommisjonsvedtak 2008/827/EF av 22. oktober 2008 om endring av tillegget til vedlegg VI til rettsakten om Bulgarias og Romanias tiltredelse og som angår visse meierivirksomheter i Bulgaria (notifisert med K(2008) 6042) (EØS-relevant tekst)...

2008/827/EC Commission Decision of 22 October 2008 amending the Appendix to Annex VI to the Act of Accession of Bulgaria and Romania as regards certain milk processing establishments in Bulgaria (notified under document number C(2008) 6042)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.11.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.01.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold
Rettsakten viser til rettsakten for Bulgarias og Romanias tiltredelse i EØS-området. I perioden før tiltredelse, er Bulgaria innvilget overgangsordninger på områdene for kjøtt og melk. Det er ikke uvanlig at land som skal bli en del av EØS-området innvilges slike overgangsordninger for en kortere eller lengre periode.

Det vises også til at kompetente myndigheter i Bulgaria, har dokumentert at enkelte virksomheter på området for melk, etter hvert oppfyller alt relevant EØS-regelverk. Dette gjelder nå også alt relevant hygieneregelverk, slik at de seks omtalte virksomheter i rettsakten, kan flyttes over på en liste over virksomheter som kan ha fri flyt av produkter inn i EØS-området. Disse virksomheter har hittil stått på en liste som bare har hatt anledning til å produsere og omsette for hjemmemarkedet.

Virksomhetslistene har vært endret kontinuerlig og er anbefalt av den EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse (SCFCAH).

Rettsakten retter seg mot EØS-statene og endrer altså tillegget til vedlegg VI til ovennevnte rettsakt. Dette vedlegget har også har vært endret tidligere. 

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og medfører ikke behov for regelverksendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Den antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser. Norge har ikke hatt praksis for å utarbeide regelverk på området, men vist til EUs hjemmesider hvor virksomhetslistene oppdateres fortløpende.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/827/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008D0827

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.11.2008
Frist returnering standardskjema: 19.12.2008
Dato returnert standardskjema: 28.01.2009
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen