Codex-justering av aflatoksingrenseverdier

Kommisjonsforordning (EU) nr. 165/2010 26. februar 2010 endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 som fastsetter grenseverdier for visse kontaminanter i næringsmidler med hensyn til aflatoksiner...

Commission Regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs as regards aflatoxins...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.10.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.04.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt og er gjeldende i EU fra 9. mars.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten setter endrede grenseverdier for aflatoksiner i trenøtter (mandler, pistasj-, hassel- og paranøtter), nye grenseverdier for aflatoksiner i oljefrø og for ris som skal bearbeides videre før konsum. Etter flere års diskusjoner, har man i Codex committee for contaminants in foods (CCCF) fastsatt grenseverdier for mandler, hasselnøtter og pistasjnøtter. Grenseverdiene er todelt, med en grenseverdi for avskallede nøtter til videre prosessering (15 µg/kg) og en grenseverdi for avskallede nøtter til direkte konsum (10 µg/kg). Det har i EØS-landene vært lavere grenseverdier og som en følge av Codexvedtaket økes grenseverdiene som en tilpasning til Codex-standardene. De nye grenseverdiene er et kompromiss, etter flere års diskusjoner i Codex. Det er også blitt gjort en EFSA-vurdering som sier at å øke grenseverdien slik man nå gjør, kun vil ha mindre effekter på eksponering og dermed kreftrisiko i EU. Det foreligger også et forslag i Codex om tilsvarende grenseverdier for avskallede paranøtter. For å forenkle regelverksimplementeringen, tar man også inn disse to grenseverdiene nå.

I EFSA-vurderingen nevnt over, ble det avdekket at oljefrø og oljefrøprodukter er en viktig eksponeringskilde for aflatoksiner. Man har via EUs meldesystem for mat og fôr (RASFF) også sett høye verdier av aflatoksiner i blant annet melonfrø og solsikkefrø. Forordningen setter derfor også grenseverdier for oljefrø og oljefrøprodukter til humant konsum. Grenseverdiene settes lik en eksisterende grenseverdi for peanøtter (som også er en type oljefrø). Da man har sett at raffinering av vegetabilske oljer fra slike oljefrø fjerner aflatoksiner, er råolje som skal raffineres og raffinerte oljer unntatt fra grenseverdien. For ris har man sett at ris med skall har nivåer av aflatoksiner over grenseverdien, men at varene overholder regelverket når man sorterer/avskaller eller har annen fysisk behandling. For mais har man allerede noen egne, høyere grenseverder når varene skal prosesseres videre før konsum. Tilsvarende system og grenseverdier blir nå også gjeldende for ris. (5 µg/kg Aflatoksin B1, 10 µg/kg  sum total aflatoksiner for varer som skal prosesseres videre, mens varer som skal konsumeres direkte har grenseverdier på henholdsvis 2 og 4 µg/kg).

Merknader

Innlemmelse av forordningen i norsk rett vil føre til at man må endre forskrift  27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

For næringsaktører vil de fleste av endringene medføre et mer lempelig regelverk, i og med at man innfører høyere grenseverdier. Innføring av egne, høyere grenseverdier for de varer som skal videreforedles før konsum, gjør også regelverket mer fleksibelt for næringsaktørene. Noe økte analyseutgifter må påregnes ved innføring av grenseverdier for oljefrø, siden disse er nye. En analyse for aflatoksiner koster ca kr. 2000,-.

Grenseverdiene for "Codex-nøttene" (mandler, pistasjnøtter, hasselnøtter og paranøtter) må sies å være et kompromiss, Norge har lenge hevdet at disse burde være så lave som mulig. Vi ønsket å beholde de lavere EØS-grenseverdiene. Basert på EFSA-vurderingen om at de bidrar lite til eksponering og ønsket om å få til grenseverdier i CODEX, gjorde at man landet på disse verdiene som her er foreslått.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget finner rettsakten relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0165/2010
Basis rettsaktnr.: 0165/2010
Celexnr.: 32010R0165

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.03.2010
Frist returnering standardskjema: 19.04.2010
Dato returnert standardskjema: 29.04.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.07.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 083/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.04.2010
Høringsfrist: 28.05.2010
Frist for gjennomføring: 03.07.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen