F-gassforordningen - sertifisering - høyspenning

Kommisjonsforordning (EF) nr. 305/2008 av 2. april 2008 som, på grunnlag av Råds- og Parlamentsforordning (EF) nr. 842/2006, fastsetter minstekrav og vilkår for gjensidig anerkjennelse av sertifisert personell vedørende gjenvinning av fluorinerte klimagasser fra høyspenningsbrytere...

Commission Regulation (EC) No 305/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006, minimum requirements and the conditions for mutual recognition for the certification of personnel recovering certain fluorinated greenhouse gases from high voltage switchgear...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.09.2008

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.09.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 2. april 2008. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Forordningen om fluorinerte klimagasser (F-gassforordningen) er i praksis en rammeforordning som forutsetter fastsettelse av mer detaljert regelverk. Dette er én av flere underordnede kommisjonsforordninger som utdyper innholdet i F-gassforordningen. Kommisjonsforordning (EF) nr. 305/2008 fastsetter regelverk knyttet til kvalifiseringskrav (minimumskrav) for personell som skal gjenvinne f-gasser fra høyspenningsbrytere. Personell og selskaper som foretar slikt arbeid må ha et sertifikat som viser at vedkommende er kvalifisert til å gjøre arbeidet.  Medlemsstaten må etablere en sertifiseringsinstans som utsteder sertifikater til kvalifisert personell. Det må også etableres en evalueringsinstans som skal organisere teoretiske og praktiske eksamener for personell som skal sertifiseres. Minstekravene til ferdigheter og kunnskaper er fastsatt i et vedlegg til forordningen. Sertifiseringsinstansen kan også være evalueringsinstans. Instansene skal i alle tilfeller være uavhengige og objektive i utførelsen av sitt arbeid.   Sertifikater som er utstedt av en sertifiseringsinstans skal anerkjennes i andre medlemsstater. Midlertidige sertifikater behøver ikke anerkjennes i andre medlemsstater.

Merknader

Det vil måtte fastsettes nasjonale regler til gjennomføring av innholdet i forordningen. Klima- og forurensningsdirektoratet har sendt et forskriftsutkast på høring med høringsfrist 19. januar 2010. Forskriften forventes fastsatt i løpet av mai 2010. 

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsforordningen har vært behandlet i skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø, og ble funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0305/2008
Basis rettsaktnr.: 0842/2006
Celexnr.: 32008R0305

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.06.2008
Frist returnering standardskjema: 04.08.2008
Dato returnert standardskjema: 30.10.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 027/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.10.2009
Høringsfrist: 19.01.2010
Frist for gjennomføring: 13.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker