Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 270/2009 av 2. april 2009 om godkjenning av 6-fytase som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling (innehaver av godkjenningen DSM Nutritional Products Ltd, representert ved DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)...

Commission Regulation (EC) No 270/2009 of 2 April 2009 concerning the authorisation of 6-phytase as a feed additvie for chickens for fattening (holder of the authorisation DSM Nutritional Products Ltd represented by DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.04.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Et preparat av 6-fytase produsert av Aspergillus oryzae (DSM 17594) er godkjent som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling. Preparatet er klassifisert i kategorien zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen fordøyelsefremmende stoffer. Innehaver av godkjenningen er firma DSM Nutritional Products Ltd, representert ved DSM Nutritional Products Sp. Z o.o. Godkjenningen er gitt fram til 22. april 2019.

Søknaden om godkjenning er vurdert av EFSA. De bekrefter at produktet ikke har uheldig effekt på folkehelse, dyrehelse eller miljøet. Videre har preparatet den ønskede virkningen å øke utnyttelsen av fytinbundet fosfor i kyllingfôret. Preparatet anbefales brukt i fôrblandinger som inneholder med enn 0,23% fytinbundet fosfor, dvs. fôrblandinger som har høgt innhold av korn. Det er ikke behov for spesielle opplysninger ved merking av preparatet. Imidlertid skal en benytte verneutstyr når en håndterer preparatet. Analysemetode for preparatet er angitt og akseptert. Rettsakten er i samsvar med vedtak i den faste komité for fôrvarer.

Merknader

Flere enzymprodukter av 6-fytase er godkjent som tilsetningsstoff til fôr. Det omsøkte produktet er produsert av en annen bakteriestamme og av et annet firma enn de tidligere godkjente 6-fytasene. Hensikten med bruken er å bedre utnyttelsen av fytinbundet fosfor i kyllingfôr. Det medfører at mer fosfor fra fôret tas opp og tilsetning av fosfor i fôret kan reduseres. Det gir også en gunstig miljøeffekt, da innholdet i gjødsla avtar.

Rettsakten medfører endring i tilsetningsstoff-forskriften, og den sendes på høring. Den får ingen konsekvenser for Mattilsynets fôrvaretilsyn. Fôrindustrien vil få flere enzympreparater av 6-fytase å velge blant, og de vil legge praktiske og økonomiske vurderinger til grunn for sine valg.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel. Den medfører endring i tilsetingsstoff-forskriften, og endringen tas inn i vedlegg 2.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 270/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0270

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.04.2009
Frist returnering standardskjema: 29.04.2009
Dato returnert standardskjema: 04.08.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.04.2009
Høringsfrist: 20.06.2009
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen