Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Opphevelse av direktiv på området for måleteknikk

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/17/EU av 9. mars 2011 om oppheving av rådsdirektiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 71/349/EØF, 74/148/EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF, 76/766/EØF og 86/217/EØF på området for måleteknikk...

DIRECTIVE 2011/17/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 9 March 2011repealing Council Directives 71/317/EEC, 71/347/EEC, 71/349/EEC, 74/148/EEC, 75/33/EEC, 76/765/EEC, 76/766/EEC and 86/217/EEC regarding metrology...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.04.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.04.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: IX. Måleinstrumenter

Status

Direktiv 2011/17/EU ble ved beslutning 145/2012 den 13. juli 2012 tatt inn i EØS-avtalen.

Forslag til endring i forskrift 21. desember 2007 nr. 1748 om kalibrering av skipstanker som brukes som grunnlag for økonomisk oppgjør, ble sendt på høring 23. august 2011 med høringsfrist 1. november 2011. Endringsforslaget innebærer at forskriftens forankring i direktiv 71/349/EØF fjernes, slik at kravene til skipstanker blir nasjonale krav. Frist for å gjennomføre direktivet er 13. januar 2013.

Opphevelse av de øvrige direktivene er satt med virkning fra 1. desember 2015.

Forskrift om alkoholtabeller, som er basert på direktiv 1976/766/EØF, er opphevet i Norge fra og med 1.12.2015

Sammendrag av innhold

Direktiv 2011/17/EF opphever åtte direktiver på området for måleteknikk. Direktivene som oppheves er teknisk utdaterte og lite i bruk, og det er ikke ansett å være handelshindringer på områdene som dekkes av disse direktivene. Det følger av direktiv 2011/17/EF at opphevelsen av direktiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 74/148/EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF, 76/766/EØF og 86/217/EØF skal ha virkning i EU fra 1. desember 2015, mens opphevelsen av direktiv 71/349/EØF skal ha virkning i EU 1. juli 2011.

I direktiv 2011/17/EF artikkel 4 er det tatt forebehold om at Kommisjonen skal fremlegge en rapport med vurdering av om direktivene som er vedtatt opphevet, skal tas inn i direktiv 2004/22/EF om måleinstrumenter. I denne rapporten, COM(2011)357, fremgår det at Kommisjonens synspunkt er at de ovennevnte direktivene ikke bør tas inn i direktiv 2004/22/EF, og det bekreftes at man mener at det ikke er behov for harmonisering på de områdene direktivene gjelder. Det fremgår videre at Kommisjonen ikke er i mot nasjonal regulering av de gjeldende områdene, men at det ikke er behov for harmonisering gjennom direktiv.

Merknader

Av de åtte direktivene som direktiv 2011/17/EF opphever, er det bare direktiv 71/347/EØF om måling av hektolitermasse av korn, direktiv 76/766/EØF om alkoholtabeller og direktiv 71/349/EØF om kalibrering av skipstanker som er implementert i Norge, i henholdsvis forskrift 21. desember 2007 nr. 1731 om måling av hektolitermassen av korn, forskrift 21. desember 2007 nr. 1729 om alkoholtabeller og forskrift 21. desember 2007 nr. 1748 om kalibrering av skipstanker som brukes som grunnlag for økonomisk oppgjør. Det må vurderes om de måletekniske kravene på disse områdene skal videreføres som nasjonale krav, eller om forskriftene skal oppheves.

Sakkyndige instansers merknader

Justervesenet har hatt direktivet til vurdering og finner det relevant og akseptabelt.

Forslaget ble sist behandlet i spesialutvalget 22.06.2009.

Vurdering

Direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2008)801
Rettsaktnr.: 2011/17/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011L0017

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.04.2011
Frist returnering standardskjema: 18.05.2011
Dato returnert standardskjema: 26.04.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.07.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 145/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.08.2011
Høringsfrist: 01.11.2011
Frist for gjennomføring: 13.01.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker