Vin

Kommisjonsforordning (EF) nr. 981/2008 av 7. oktober 2008 om endringer i forordning (EF) nr. 423/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 og om innføring av et fellesskapsregelverk for økologiske behandlings- og fremstillingsmåter...

Commission Regulation (EC) No 981/2008 of 7 October 2008 amending Regulation (EC) No 423/2008 of 8 May 2008 on laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 establishing a Community code of oenological practices and processes...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.04.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.10.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er opphevet i EU.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 981/2008 endrer forordning (EF) nr. 423/2008 om innføring av et fellesskapsregelverk for økologiske behandlings- og fremstillingsmåter. Forordning (EF) nr. 423/2008 inneholder gjennomføringsbestemmelser til kapittel I om økologiske metoder og prosesser i del V i forordning (EF) nr. 1493/1999 om EUs felles markedsordning for vin. I EU er nå både forordning (EF) nr. 1493/1999 om EUs felles markedsordning for vin og gjennomføringsbestemmelsene i forordning 423/2008 opphevet og erstattet av et helt nytt regelverk om vin som nå fremgår av forordning (EF) nr. 1234/2007 med tilhørende gjennomføringsbestemmelser. Forordning (EF) nr. 981/2008 er dermed også opphevet i EU.

Merknader

Se nedenfor under punktet om vurdering.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant ikke rettsakten EØS-relevant. Rettsakten ble ikke godkjent for innlemmelse i norsk regelverk.

Vurdering

Mattilsynet mener at rettsakten ikke er EØS-relevant fordi den er opphevet og erstattet av nytt regelverk i EU. Det er det nye regelverket i EU om vin som skal vurderes tatt inn i tillegg 1 til protokoll 47 til EØS-avtalen, jf. egne EØS-notater om disse rettsaktene. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0981/2008
Basis rettsaktnr.: 1493/1999
Celexnr.: 32008R0981

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.03.2009
Frist returnering standardskjema: 28.04.2009
Dato returnert standardskjema: 01.11.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 22.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen