vet-TSE

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 220/2009 av 11. mars 2009 om endring av forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier, hva gjelder gjennomføringsfullmakter som tillegges Kommisjonen...

Regulation (EC) No 220/2009 of the European Parliament and the Council of 11 March 2009 amending Regulation (EC) No 999/2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies, as regards the implementing powers conferred on the Comm...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.08.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer flere artikler i basisrettsakten forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) (TSE-forordningen). Listen over bestemmelser i TSE-forordningen må gjennom en utvidet komitologiprosedyre i EU før de kan endres eller utvides. Dette medfører at når forslag om slike endringer er gitt tilslutning med kvalifisert flertall i EUs faste komité(SCFCAH), må Europaparlamentet og Rådet få det på høring før endelig fastsettelse kan skje. Denne høringen tar inntil tre måneder. 

Følgende nye områder må gjennom en utvidet granskningsprosedyre:

- godkjenning av hurtigtester,

- utvidelse av listen over hvilke animalske produkter som skal omfattes av bestemmelsene i artikkel 16 om markedsføring og eksport av animalske produkter,

- godkjenning av metode som skal benyttes for å bekrefte BSE hos småfe, og

- endringer av vedleggene og av overgangsbestemmelser som har betydning for folkehelsen.

I tillegg innføres krav om en positiv risikovurdering for land som ønsker å benytte andre metoder enn de som er listet i artikkel 13, pkt.1 ved bekjempelse av TSE.

Merknader

Forordningen er gitt med hjemmel i EF-traktatens artikkel 251.

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)

Det anses ikke å medføre administrative eller økonomiske konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduktsjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepratementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne,- inkluderings- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 220/2009
Basis rettsaktnr.: 999/2001
Celexnr.: 32009R0220

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.01.2010
Frist returnering standardskjema: 19.02.2010
Dato returnert standardskjema: 19.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 059/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.02.2010
Høringsfrist: 15.04.2010
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen