ECVET

Europaparlament- og rådsrekommandasjon av 18. juni 2009 om etableringen av et europeisk poengsystem for yrkesrettet utdanning og opplæring (ECVET)...

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.12.2009

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Utdanningsdirektoratet har til oppgave å delta i ECVET-user group. Etter planen skal direktoratet etablere et prosjekt i løpet av 2012. Prosjektet skal ha til oppgave å vurdere om og evt. hvordan ECVET skal implementeres i Norge.

Sammendrag av innhold

ECVET er et europeisk poengsystem for yrkesrettet utdanning og opplæring, tilsvarende det en har innenfor høyere utdanning (ECTS). Poengene er knyttet til spesifikke kvalifikasjoner, basert på felles prinsipper og tekniske spesifikasjoner som angitt i rekommandasjonen.

Hensikten med introduksjonen av ECVET er å fremme felles europeisk anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner. Poengene skal kunne overføres mellom land og akkumuleres av enkeltindivider for oppnåelse av formelle kvalifikasjoner. Poengene tildeles enkeltindivider på grunnlag av dokumentert oppnådd læringsutbytte.

ECVET har tilknytning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverk, EQF. Det understrekes at implementeringen av ECVET må baseres på felles prinsipper for kvalitetssikring i yrkesrettet opplæring, slik de kommer til uttrykk blant annet i Det europeiske referanserammeverk for kvalitetssikring i yrkesrettet utdanning og opplæring.

Merknader

Implementeringen av ECVET gjennomføres på frivillig basis og vil ikke medføre juridiske forpliktelser.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.: KOM(2008)0180
Rettsaktnr.: 2009/XXX/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009H0708

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.09.2009
Frist returnering standardskjema: 14.10.2009
Dato returnert standardskjema: 12.01.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 057/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.01.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen