Endring av skipsavfallsdirektivet

Kommisjonens direktiv 2007/71/EF av 13. desember 2007 om endring av annex II til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/59/EF av 27. november 2000 om mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester fra skip. [ Skipsavfallsdirektivet ]...

Commission Directive 2007/71/EC of 13 December 2007 amending Annex II of Directive 2000/59/EC of the European Parliament and the Council on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues (Text with EEA relevance) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.12.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Direktivet ble vedtatt av Kommisjonen 13. desember 2007.

Direktivet ble publisert i Official Journal den 14.12.2007.

Direktivet ble behandlet i SU-transport 11. januar. Direktivet ble deretter sendt på skriftlig klarering hvor direktivet ble konkludert med som relevant og akseptabelt. 

Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalens annex XIII punkt 56i ved Joint Committee Decision no. 136/2010 av 10. desember 2010.

Sammendrag av innhold

Endringsdirektivet oppdaterer direktiv 2000/59/EF (skipsavfallsdirektivet) som omhandler mottaksanlegg for skipsavfall i havner, herunder skipets plikt til å levere avfall og til å gi forhåndsvarsel om avfallslevering.  Endringsdirektivet henviser til at nye regler om kloakk (sewage) er innlemmet i MARPOL 73/78 vedlegg IV. Endringsdirektivet erstatter direktiv 2000/59/EF Annex II, med et nytt Annex II. Det nye Annex II innebærer at skip som skal anlegge havner,  om de skal levere avfall til havnen, nå også må melde fra om eventuell kloakk som skal leveres

Skipsavfallsdirektivet har som målsetting å beskytte havmiljøet ved å redusere utslipp av skipsavfall og lasterester fra skip, gjennom å bedre tilgangen til og bruken av avfallsmottak. Direktivet gjelder i utgangspunktet for alle skip uansett størrelse som benytter havner innenfor EU-området, men for enkelte av direktivets bestemmelser er det gjort unntak for fiskefartøy og fritidsbåter.

Unntatt fra direktivet er også krigsskip, militære hjelpefartøy eller andre skip som er eid eller drevet av en stat i offentlig ikke-kommersiell tjeneste. Tilsvarende gjelder direktivet for alle havner som normalt tar i mot skip som omfattes av direktivet.

Merknader

Endringsdirektivet er hjemlet i EF-traktatens artikkel 251. Basisrettsakten er implementert i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20. Endringsdirektivet medfører at vedlegg II i forskriftens kapittel 20 må oppdateres i tråd med innholdet i endringsdirektivet.

Direktivet ventes ikke å medføre større økonomiske og administrative konskevenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Det ble orientert om endringsdirektivet i SU-transport den 24.11.2009.

Vurdering

MARPOL anneks IV om hindring av forurensing ved kloakkutslipp fra skip er gjennomført i forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensing av forurensing (forurensingsforskriften) kapittel 23. Gjeldende direktiv 2000/59/EU og endringsdirektiv 2002/84/EU er gjennomført i norsk rett i forurensingsforskriften kapittel 20.

Gjennomføring av direktiv 2007/71/EU vil innebære at vedlegg II til kapittel 20 i forurensingsforskriften (skipets meldeplikt) oppdateres slik at også kloakk skal oppgis i skjemaet som skal sendes havnen før anløp.

Meldeplikten i forurensningsforskriftens kapittel 20 Vedlegg 2 hjemler at skip, før de anløper en havn, plikter å melde fra til havneansvarlig om mengde og type avfall som er om bord, og hva som skal leveres i den havnen de ankommer.

Formålet med meldeplikten er å lette kontrollen med skipets leveringsplikt, oppnå bedre tilgjengelighet, samt bedre og forenkle tilretteleggelsen av avfallsmottaket i havn.

MARPOL anneks IV gir generelle regler om forebyggelse av forurensning forårsaket av kloakk fra skip. Her reguleres hvordan kloakk skal håndteres ombord og under hvilke forutsetninger kloakk kan tømmes til havs. Videre bestemmes det at hvert land sørger for at havner har mottaksordninger som er tilstrekkelige til å dekke et normalt behov for levering av kloakk i havnen, uten at skipene forsinkes unødig. I tillegg skal havnen sørge for at avfallet blir mottatt og viderehåndtert i henhold til avfallsplan og gjeldende bestemmelser for avfallshåndtering.

Skip har også før endringsdirektivet hatt mulighet til å levere fra seg kloakk til mottaksanlegg i havnene. Havner skal derfor allerede ha sørget for å ha tilstrekkelige mottaksordninger for dette. Endringsdirektivets konsekvens er derfor kun at skipene, før anløp, gis en plikt til å melde fra om kloakk som skal leveres.

Det ventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen utover at også kloakkleveranser også skal varsles om ved levering av avfall i havnen. Det ventes ikke administrative konsekvenser for offentlige myndigheter.  

Konklusjon

Direktivet er relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/71/EF
Basis rettsaktnr.: 2000/59/EF
Celexnr.: 32007L0071

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.09.2009
Frist returnering standardskjema: 04.11.2009
Dato returnert standardskjema: 11.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 136/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.12.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen