Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1270/2009 av 21. desember 2009 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôrvarer...

Commission Regulation (EU) No 1270/2009 of 21 December 2009 concerning the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.12.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler permanent godkjenning av et enzympreparat som tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris.

Preparatet inneholder endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert av Trichoderma reesei (CBS 526,94). Godkjenningen er gitt i samsvar med direktiv 70/524/EØF. Det skyldes at preparatet tidligere er gitt foreløpig godkjenning ved forordning (EF) nr. 2374/1998, som har gyldighet fram til preparatene skal re-godkjennes i samsvar med forordning (EF) nr. 1831/2003 (fôrtilsetningsstoff-forordningen). Enzympreparatet er tidligere gitt permanent godkjenning for bruk i fôr til slaktekylling. Det er klassifisert i gruppen enzymer og har identifikasjonsnr. E 1636.

Hensikten med enzympreparatet er å forbedre fordøyeligheten av fôr med høyt innhold av glukaner, for eksempel fôrblandinger som innholder over 60% bygg eller hvete. Det anbefales brukt i fôrblandinger til smågris opp til ca 35 kg levendevekt.

Rettsakten omhandler også permanent godkjenning av et enzympreparat som tilsetningsstoff i fôr til slaktekalkun og avvent smågris. Preparatet består av endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert av Aspergillus aculeatus (CBS 589,94), endo-1,4-beta-glukanase produsert av Trichoderma longibrachiatum (CBS 592,94), alfa-amylase produsert av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacillolysin produsert av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) og endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842). Preparatet er tidligere foreløpig godkjent til bruk i fôr både til slaktekalkun, avvent smågris og til verpehøner. Videre har det permanent godkjenning som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling. Preparatet er klassifisert i gruppen enzymer og har identifikasjonsnr. E 1620. Det er godkjent etter samme regelverk og med samme begrunnelse som det ovenforstående E 1636.

Hensikten med enzympreparatet er å bedre fordøyeligheten av fôr med høyt innhold av betaglukaner, spesielt arabinoksylaner, for eksempel fôrblandinger som inneholder over 30-35% hvete. Det anbefales brukt i fôrblandinger til smågris opp til ca 35 kg levendevekt.

Begge enzympreparatene er godkjent i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringene foretas i vedlegg 1. Utkast til endring blir sendt på høring sammen med andre rettsakter på tilsetningsstoffområdet, med høringsfrist 6 uker.

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynet da preparatene allerede er foreløpig godkjent. Det samme gjelder for fôrindustrien, da den eneste endringen rettsakten medfører er at de to enzympreparatene ikke lenger har tidsavgrenset godkjenningsperiode til bruk i fôr til hhv avvent smågris og til slaktekalkun og avvent smågris.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsaken har vært vurdert Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgeter fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1270/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R1270

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2010
Frist returnering standardskjema: 27.01.2010
Dato returnert standardskjema: 19.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.07.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 081/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.02.2010
Høringsfrist: 13.04.2010
Frist for gjennomføring: 03.07.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen