Revisjon av hygienepakken

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1162/2009 av 30. november 2009 om overgangsordninger i forbindelse med gjennomføringen av Europaparlaments- og Rådsforordningene (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 ...

Commission Regulation (EC) No 1162/2009 of 30 November 2009 laying down transitional measures for the implementation of Regulations (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.12.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

 Rettsakten er vedtatt i EU og gjelder fra 1. januar 2010.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten forlenger visse overgangsordninger i forbindelse med gjennomføringen av Europaparlaments- og Rådsforordningene (EF) nr. 853/2004 (H2), (EF) nr. 854/2004 (H3) og (EF) nr. 882/2004 (kontrollforordningen). Forordningene som trådte i kraft i EU 1. januar 2006, medførte betydelige endringer av de regler og prosedyrer som skal følges av næringsmiddelvirksomhetene og medlemsstatenes kompetente myndigheter. Siden det i noen tilfeller ville ha medført praktiske problemer hvis noen av elementene fikk øyeblikkelig virkning fra 1. januar 2006, ble det ved Kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2005 av 5. desember 2005 fastsatt visse overgangsordninger som utløp 31.desember 2009.

Det er fortsatt konstatert utfordringer på enkelte områder, og det er derfor behov for at fire av overgangsordningene fastsatt i forordning (EF) nr. 2076/2005 videreføres så lenge arbeidet med revisjon av hygienepakken pågår. Forordning (EF) nr. 1162/2009 av 30. november 2009 forlenger overgangsordningene for følgende forhold:

  • Unntak fra de generelle kravene i forordning (EF) nr. 853/2004 hva gjelder direkte levering av små mengder kjøtt fra fjørfe og haredyr fra produsent til sluttforbruker eller til lokal detaljist, som leverer dette direkte til sluttforbruker, uten at det begrenses til ferskt kjøtt.
  • Unntak fra visse bestemmelser i forordningene (EF) nr. 853/2004 og 854/2004 hva gjelder import til Fellesskapet av animalske produkter og næringsmidler som inneholder både vegetabilske produkter og bearbeidede animalske produkter Dette gjelder bestemte varer der de folkehelsemessige betingelsene for import til Fellesskapet ennå ikke er blitt harmonisert på fellesskapsplan. Behovet for forlenget overgangsperiode vil være tilstede inntil den kommende harmoniseringen av fellesskapslovgivningen finner sted.
  • Unntak fra visse krav i forordning (EF) nr. 853/2004til råvarer til kvernet kjøtt og til merking. Det er nå vurdert kriterier for hvordan kvernet kjøtt skal være sammensatt med henhold til fettinnhold og forholdet mellom bindevev og kjøttprotein som angitt i forordning (EF) nr. 2076/2005. Disse kriteriene inngår i et forslag til forordning om matinformasjon til forbruker som er til behandling i Europaparlamentet og Rådet. Behovet for overgangsordningen for kvernet kjøtt vil gjelde til det er gjort endelig beslutning om forslaget til forordning om matinformasjon til forbruker.
  • Unntak for visse laboratorier fra kravet i forordning (EF) nr. 882/2004 om at laboratorier som analyserer prøver skal akkrediteres. Erfaringene har vist at laboratorier som foretar offisielle trikinundersøkelser, og som befinner seg på slakterier eller vilthåndteringsvirksomheter, har behov for ekstra tid til å oppnå full akkreditering, fordi akkreditering er en kompleks og omstendelig prosess.

Forlengelsen av overgangsordningene gjelder i 4 år, fra og med 1. januar 2010 til og med 31. desember 2013.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskriftene som gjennomfører forordning (EF) nr. 853/2004 (H2), forordning (EF) nr. 854/2004 (H3) og forordning (EF) nr. 882/2004 (kontrollforordningen) og som ennå ikke er trådt i kraft.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også hjemme i vedlegg II kapittel XII i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1162/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R1162

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.12.2009
Frist returnering standardskjema: 22.01.2010
Dato returnert standardskjema: 19.02.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 059/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.02.2010
Høringsfrist: 26.02.2010
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker