Slepeanordning og revers på traktor

Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/58/EF av 13. juli 2009 om slepeanordninger og reversgear på traktor (kodifisering)...

Directive 2009/58/EF of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coupling device and the reverse of wheeled agricultural or forestry tractors...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.12.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Direktivet  ble vedtatt 13. juli 2009, og trer i kraft 1. januar 2010.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 42/2012. Ikrafttredelse ble satt til 1. mai 2012. Rettsakten ble implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) ved endringsforskrift av 11. april 2012, med ikrafttredelse satt til 1. mai 2012.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/58/EF er en kodifisering av tidligere rettsakter, og omhandler slepeanordninger og reversgir for traktorer. Direktivet opphever direktiv 79/533/EØF. Direktiv 79/533/EØF er et særdirektiv til direktiv 74/150/EØF, som er erstattet av 2003/37/EF. Direktiv 79/533/EØF er endret flere ganger. For å klargjøre regelverket, samt av rasjonaliseringshensyn, kodifiseres direktivet med senerer endringer ved nytt direktiv 2009/58/EØF. Direktiv 2009/58/EF gjelder for traktor med en maksimum hastighet på 40 km/t.

Det foreligger ingen materielle endringer i direktivet. Det kan ikke nektes utstedelse av EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning dersom traktorer har slepeanordninger og reversgir som tilfredsstiller bestemmelsene i direktivets vedlegg I og II.

Vurdering

Siden direktivet ikke medfører noen materielle endringer, medfører en implementering av direktivet ingen økonomiske konsekvenser for Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskriftstekst.

Norge er positiv til forslaget, da regelverket blir enklere å forholde seg til. Direktivet anses for å være relevant og akseptabelt.

Forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kap. 38 må endres for å implementere direktivet, og eventuelle  henvisninger til tidligere direktiv må endres eller suppleres med henvisning til direktiv 2009/58/EF.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2007)319
Rettsaktnr.: 2009/58/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/37/EF
Celexnr.: 32009L0058

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.09.2009
Frist returnering standardskjema: 19.10.2009
Dato returnert standardskjema: 08.01.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 042/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.12.2009
Høringsfrist: 05.02.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 11.04.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.04.2012

Lenker

Til toppen