Svartelistingsforskriften

Forskrift om flyselskap som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise...

Commission Regulation (EC) No 1144/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.12.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.11.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Status
Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i svartelisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Kommisjons forordning nr. 1144/2009 inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste ("svarteliste") over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftfartsselskap, inneholder de grunnleggende regler om opprettelsen av fellesskapslisten, hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet. Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen (EF) nr. 473/2006 angir prosedyrer for hvordan oppdatering av svartelisten skal skje. Videre beskrives det hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud. Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 inneholder den første svartelisten, og er på samme måte som Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 hjemlet i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005. Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende Kommisjonsforordninger: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007, 1043/2007, 1400/2007, 331/2008, 715/2008, 1131/2008, 298/2009 og 619/2009.Kommisjonsforordning (EF) nr 1144/2009 er den 12. oppdatering av svartelisten og oppdateringen har skjedd etter de vanlige prosedyrer beskrevet i hovedforordningen (Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr 2111/2005) og gjennomføringsforordningen (Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006).

Svartelisten består av to annekser: Annex A gir en oversikt over flyselskaper som gis et totalforbud mot å benytte medlemslandenes luftrom og flyplasser. Annex B gir en oversikt over flyselskaper som under konkrete restriksjoner kan benytte luftrom og flyplasser i medlemslandene. Oppdateringene som ble besluttet av Air Safety Committee (ASC) i møte den 10.- 12. november 2009 innebærer flere endringer, og det vil her kun bli kommentert endringene som faktisk medfører noe nytt.

For det første har EU-operatøren "FLYLAL Lithuanian Airlines" fått tilbaketrukket sin AOC (Air Operator Certificate). For det andre har Spania satt i gang prosedyre for å tilbaketrekke AOCen til "Euro Continental". Disse tiltakene er begrunnet i resultater fra gjennomførte SAFA-inspeksjoner og nasjonale inspeksjoner.

Kommisjonsforordningen diskuterer videre situasjonen knyttet til "Albanian Airlines MAK", der det har vært konstatert enkelte mangler knyttet til selskapet. Når det gjelder "Egypt Air", er det også iverksatt tiltak for å heve sikkerhetsnivået. Vedrørende "Yemenia Yemen Airways" ble det uttalt at det er positiv fremgang i selskapet, og at situasjonen vil bli nærmere vurdert på neste møte i ASC. Når det gjelder operatører fra Ukraina, har "Ukraine Cargo Airways" og "Volare" fått tilbaketrukket sin AOC fra de ukrainske myndighetene. "Motor Sich" har imøtekommet de krav som stilles, og fjernes derfor av Annex A. "UMAir" står nå på Annex B, og tillates å fly inn i Fellesskapet med en konkret maskin. Videre opplyses det om at alle flyselskap fra Kasakhstan, unntatt Air Astana, ble tatt inn i Annex A. Operatører fra Kirgistan er også på Annex A.

Enkelte operatører fra Russland er ilagt restriksjoner av russiske myndigheter, og det er enkelte endringer i forhold til tidligere innførte restriksjoner. For Norges del var det spesielt interessant at restriksjonene som tidligere lå på operatøren Aeroflot Nord, som har flygninger til og fra Norge, nå er fjernet.

For ytterligere informasjon knyttet til konkrete selskaper og land henvises det til forordningens vedlegg.

Merknader
Ingen merknader fra Norges side. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2009)1144
Rettsaktnr.: 1144/2009
Basis rettsaktnr.: 474/2006
Celexnr.: 32009R1144

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.11.2009
Frist returnering standardskjema: 14.12.2009
Dato returnert standardskjema: 14.12.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 033/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.12.2009
Høringsfrist: 14.12.2009
Frist for gjennomføring: 27.11.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 27.11.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.11.2009

Lenker