Om unntak for små lufthavner/luftfartøy

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1254/2009 av 18. desember 2009 om kriterier for å tillate medlemsstatene å gjøre unntak fra de felles standardene for luftfartssikkerhet og å vedta alternative tiltak...

Commission Regulation (EU) No 1254/2009 of 18 December 2009 setting criteria to allow Member States to derogate from the common basic standards on civil aviation security and to adopt alternative security measures...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.02.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.04.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

SD har den 4. januar 2010 mottatt såkalt Standard Sheet fra EFTA sekretariatet med frist til 15. februar 2010 for besvarelse.

Sammendrag av innholdet

Forordning (EF) nr. 1254/2009 gir medlemsstatene anledning til, på visse vilkår, å gjøre unntak fra de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet gjennom å vedta alternative sikkerhetstiltak. De felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet er fastsatt med hjemmel i forordning (EF) nr. 300/2008 artikkel 4.Unntak etter forordning (EF) nr. 1254/2009 kan gjøres på lufthavner eller deler av lufthavner hvor trafikken er begrenset til en eller flere av de følgende kategorier: 1. fly med maksimum take-off vekt som er mindre enn 15.000 kg                                2. helikopter uavhengig av vektgrense                                                                          3. flyvinger ifm. politarbeid                                                                                              4. flyvinger ifm. brannslukking                                                                                          5. flyvinger ifm. syketransport, nødssituasjoner eller redningsoperasjoner                 6. flyvinger ifm. forskning og utvikling                                                                                 7. flyvinger ifm. arbeid i luften                                                                                         8. flyvinger ifm. humanitær hjelp                                                                                     9. flyvinger utført av luftfartsselskap, flyfabrikanter eller vedlikeholdsselskap hvor verken passasjerer, bagasje, frakt eller post transporteres                                                          10. flyvninger ifm. firma-anliggender med fly med største tillatte startvekt på mindre enn 45.500 kg som frakter egne ansatte og ikke-betalende passasjerer eller gods    Vilkårene for å kunne gi unntak etter forordningen er at medlemsstatene sørger for alternative sikkerhetstiltak som opprettholder et tilfredsstillende beskyttelsesnivå basert på en lokal risikovurdering.

Merknader

Forordning (EF) nr. 300/2008 er en del av EØS-avtalen. Etter gjeldende forordning (EF) nr. 2320/2002, kan Samferdselsdepartementet (SD), eventuelt Luftfartstilsynet (LT), vedta nasjonale sikkerhetstiltak på grunnlag av en lokal risikovurdering for lufthavner med et gjennomsnitt per år på to kommersielle flyginger per dag eller som utelukkende har allmennflyginger (GA-trafikk), eller der den kommersielle virksomheten er begrenset til luftfartøy med en tillatt startmasse på under 10 000 kg eller under 20 seter. EU-kommisjonen har tidligere uttalt at prinsippene om små lufthavner skal videreføres i nytt regelverk som gis med hjemmel i forordning (EF) nr. 300/2008. SD og LT har vært representert i en arbeidsgruppe i regi av AVSEC - komiteen for å utarbeide forslag til unntak for små lufthavner/luftfartøy iht. forordning (EF) nr. 300/2008, uten at gruppen greide å enes om et felles forslag. EU-kommisjonens første forslag gikk ut på at det gjøres unntak for fly med maksimum take-off vekt mindre enn 10.000 kg, og et generelt unntak for helikopter. Allmenntrafikk (GA-trafikk) ble utelatt, bl.a. fordi at det på enkelte europeiske lufthavner med allmenntrafikk også utføres noe kommersiell trafikk (”business jet” ol.). I den vedtatte forordning (EF) nr. 1254/2009 er det blant annet satt grense for maksimum take-off vekt på 15 000 kg for fly og gitt et unntak for helikopter uavhengig av vekt. Allmenntrafikk er ikke regulert i forordningen.

Sakkyndige instansers merknader

I stedet for å bruke vektgrense ønsket Luftfartstilsynet å skille mellom operasjoner som er tilgjengelig for allmennheten og som ikke er det, og lufthavner som har ervervsmessig godkjennelse og ikke har det. Avinor har etablert et "security-regime" der alle lufthavnene omfattes av samme securityregler. 

Med hensyn til medlemsstatenes mulighet til å gjøre unntak for helikoptertrafikk påpekte Luftfartstilsynet at det finnes ruteflygninger med helikopter. unntaket for helikopter, kunne LT heller ikke støtte forslaget ut i fra at det finnes ruteflygning med helikopter som er tilgjengelig for allmennheten. Denne uttalelsen er også relevant i relasjon til forslaget til unntak for "corporate aviation" med luftfartøy mindre enn 45.500 kg, dvs. ikke kommersielle transporter som skal utføres på nærmere bestemte vilkår. European Business Aviation Association (EBAA) har gått imot dette forslaget, også forslaget om 15.000 kg, ettersom EBAAs flyflåte vil måtte forholde seg til 27 forskjellige sett av "security-regimer".

SD spurte LT høsten 2008 hvor vektgrensene og lignende eventuelt bør settes, for å unngå at antallet lufthavner i Norge (i security sammenheng) øker som følge av en ny definisjon av hva som er å anse som en lufthavn. (I forordning (EF) nr. 2320/2002 er en ”lufthavn” definert som ethvert område i en medlemsstat som er åpen for kommersiell lufttransport. I den nye forordningen (EF) nr. 300/2008 er virkeområdet utvidet til å gjelde alle lufthavner med sivil luftfart innenfor EU/EØS-området.) LT har opplyst at det ikke vil være noen forskjell i antallet lufthavner som berøres om vektgrensen er 5700 kg eller 10.000 kg.Forordning (EF) nr. 1254/2009 vil bli gjennomført i norsk rett ved revisjon av forskrift 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Vurdering

Forordningen om unntak for små luftfartøy/lufthavner er ment å skulle gi medlemslandene et handlingsrom til å bestemme ”innenfor eget hus”, dvs. at norske myndigheter vil kunne avgjøre hva som er nødvendige sikkerhetstiltak på de små lufthavnene/luftfartøyene som omfattes av forslaget. Forordningen er ansett å være akseptabelt for å ivareta norske interesser. Det er i stor grad en videreføring av det unntaket som gjelder idag for små lufthavner. Norsk myndigheter plikter følgelig å stille nasjonale sikkerhetskrav som avspeiler risikoen knyttet til de aktuelle lufthavnene. Hva angår de økonomiske og administrative kostnadene ved forslaget, antas de å være omtrent som etter forordning (EF) nr. 2320/2002.

Konklusjon: Rettsakten er EØS-relevant.

Andre opplysninger

EU Parlamentet har i en resolusjon av 3. februar 2009 laget en agenda ".. for Sustainable Future in General and Business Aviation (2008/2134 (INI))". Der tas det bl.a. til orde for at lovgivere må ha kunnskap om denne virksomheten når den gjøres til gjenstand for nye reguleringer. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2008)000
Rettsaktnr.: 1254/2009
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32009R1254

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.01.2010
Frist returnering standardskjema: 15.02.2010
Dato returnert standardskjema: 08.01.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.10.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 107/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.07.2010
Høringsfrist: 01.10.2010
Frist for gjennomføring: 12.02.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 01.03.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 22.03.2011

Lenker

Til toppen