Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tekstilnavn

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/121/EF av 14. januar 2009 om tekstilnavn (omarbeiding)...

Directive 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on textile names (recast)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.02.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.02.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XI. Tekstiler

Status

Direktiv 2008/121/EF om tekstilnavn ble vedtatt 14. januar 2009 og ble publisert i "Official Journal of the European Union" 23. januar 2009. Rettakten er innlemmet i EØS-avtalen 29. mai 2009.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2008/121/EF om tekstilnavn av 14. januar 2009 erstatter direktiv 96/74/EF, direktiv 2004/34/EF, direktiv 2006/3/EF, direktiv 2006/96/EF og direktiv 2007/3/EF. Formålet med det nye direktivet er å sikre klarhet om regelverket på området. Forskjeller mellom de enkelte EU/EØS-stater om betegnelsen på tekstilprodukter, sammensetning og merking vil medføre hindringer i fri flyt av varer av tekstilprodukter. Slik hindringer kan fjernes gjennom ensartede regler for tekstilprodukter som bringes på markedet i EU/EØS-området. For å oppnå dette harmoniseres betegnelsene på tekstilfibre, angivelse av etiketter og merker og i dokumenter som ledsager tekstilprodukter i forskjellige trinn i produksjonen, bearbeidingen og omsetningen. Det vil komme flere endringer på området tekstilnavn i fremtiden.

Sakkyndige instansers merknader

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/121/EF av 14. januar 2009 om tekstilnavn (omarbeiding) har vært behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og er funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Det nye direktivet gjør ikke endringer i tidligere direktiver (direktiv 96/74/EF, direktiv 2004/34/EF, direktiv 2006/3/EF, direktiv 2006/96/EF og direktiv 2007/3/EF) om tekstilnavn utover prosedyrer for komiteen. Endringen går ut på at Komisjonen skal bli hjulpet av Komiteen for direktiver om tekstilnavn og merking som ble opprettet i henhold til direktiv 96/73/EF om visse metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger. Disse prosedyrereglene er det ikke nødvendig å gjennomføre i nasjonal rett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/121/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008L0121

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.02.2009
Frist returnering standardskjema: 18.03.2009
Dato returnert standardskjema: 02.03.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.05.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 059/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.02.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.06.2009

Lenker

Til toppen