Tilsetningsstoff til fôr

Kommisjonsforordning (EF) nr. 102/2009 av 3. februar 2009 om permanent godkjenning av et fôrtilsetningsstoff...

Commission Regulation (EC) No 102/2009 of 3 February 2009 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.02.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.03.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir permanent godkjenning av et preparat av mikroorganismen Enterococcus faecium NCIMB 10415 til bruk som tilsetningsstoff i fôr til hund og katt. Preparatet er tidligere gitt foreløpig godkjenning til samme formål ved kommisjonsforordning (EF) nr. 358/2005. Det er ikke foretatt andre endringer i godkjenningen. Preparatet har allerede permanent godkjenning til bruk i fôr til kalv ved kommisjonsforordning (EF) nr.1288/2004, til slaktekylling og slaktegris ved kommisjonsforordning (EF) nr. 943/2005, til avlspurker ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2005 og til bruk som tilsetningsstoff i smågrisfôr ved kommisjonsforordning (EF) nr. 252/2006. Preparatet har identifikasjonsnummer E 1705, er godkjent etter direktiv 70/524/EØF og endringen tilfredsstiller de krav direktivet setter. Godkjenningen er i samsvar med beslutning i Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, tilsetningsstoff-forskriften, og vedlegg 1 oppdateres. Forordningen sendes på høring 20. mars, med 6 ukers høringsfrist.

Preparatet av Enterococcus faecium NCIMB 10415 tidligere har hatt føreløpig godkjenning til bruk i fôr til hund og katt. Den permanente godkjenningen forårsaker ingen endringer verken i bruksområde, merkekrav eller andre krav til preparatet og får derfor ingen konsekvenser for produksjon eller bruk av stoffet. Mattilsynets kontroll med tilsetningsstoff i fôrvarer blir heller ikke påvirket.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 102/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0102

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.02.2009
Frist returnering standardskjema: 20.03.2009
Dato returnert standardskjema: 27.03.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 021/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.03.2009
Høringsfrist: 05.05.2009
Frist for gjennomføring: 13.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen