Vet-grensekontrollstasjoner

Kommisjonsvedtak 2009/38/EF av 13 januar 2009 som endrer vedtakene 2001/881/EF og 2002/459/EF med hensyn til listen over grensekontrollstasjoner i Tyskland, Frankrike, Italia og Østerrike ...

Commission descision 2009/38/EC amending decisions 2001/881/EC and 2002/459/EC as regards the list of border inspection posts in Germany, France, Italy and Austria...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.02.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.03.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

24.03.2010: EØS-relevans endret. Rettsakten vil ikke bli tatt inn i EØS-avtalen, da den er opphevet ved vedtak nr. 2008/821/EF.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppdaterer listen over grensekontrollstasjoner i EU. Grensekontrollstasjoner i Tyskland, Frankrike, Italia og Østerrike som grenser mot Sveits utgår fra listen. Dette fordi det er inngått en ny avtale mellom EU og Sveits som medfører at Sveits er en del av EUs yttergrense mot tredjeland. Traces -enhetsnummer er oppført for hver enkelt grensekontrollstasjon i fellesskapet.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Det må sendes ut en orientering til de norske grensekontrollstasjonene med den oppdaterte listen over godkjente grensekontrollstasjoner og Traces -koder i EU.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/38/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009D0038

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.01.2009
Frist returnering standardskjema: 24.02.2009
Dato returnert standardskjema: 27.03.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen