Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Den tredje registerforordningen

Kommisjonsforordning (EF) nr. 994/2008 av 8. oktober 2008 om et standardisert og sikret registersystem etter direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) og vedtak 280/2004/EF...

Commission Regulation (EC) No 994/2008 of 8 October 2008 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC and Decision 280/2004/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.01.2009

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for miljø 26. februar 2009.

Rettsakten ble vedtatt i EU 8. oktober 2008. Artikkel 2 til og med 88 trer i kraft med virkning fra 1.1.2012. Artikkel 90 trådte i kraft ved publisering i Official Journal.

Rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen. EFTAs miljøarbeidsgruppe konkluderte 6 April 2011 med at forordningen skal holdes utenfor EØS-avtalen da den har blitt erstattet av forordning (EU) nr. 920/2010 (RegReg4) som trer i kraft på samme dag. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 2216/2008, som endret ved forordning (EF) nr. 916/2006.

Registerforordningen er primært en omfattende teknisk regulering av kvoteregistre som skal sikre at bestemmelsene i kvotedirektivet (2003/87/EF) blir fulgt opp på en ensartet og sikker måte. De nasjonale kvoteregistrene inneholder konti som eies av kvotepliktige (pålagt) og ikke-kvotepliktige (frivillig). Vederlagsfrie kvoter til de kvotepliktige virksomhetene deles ut på de kvotepliktiges konti. All handel med kvoter skjer gjennom kvoteregistrene, og kvoteregisteret fungerer i praksis som en internettbank. Formålet med de vedtatte endringene er todelt. Driftserfaringer med någjeldende forordning har vist et behov for mindre oppdateringer i noen artikler i forordning (EF) nr. 2216/2008. Disse bestemmelsene trer i kraft umiddelbart, det vil si ved publisering i Official Journal. Artikkel 90 i rettsakten er endringsbestemmelsen som angir hvilke artikler i forordning (EF) nr. 2216/2008 som endres. Disse endringene er i hovedsak av svært teknisk karakter eller har kun betydning for nasjonale registre som ikke har forpliktelser under Kyoto-protokollen (Malta og Kypros). Hovedformålet med rettsakten er imidlertid å legge til rette for de kommende endringene i EUs kvotesystem som trer i kraft fra 1.1.2012. Disse endringene er nedfelt i artikkel 2 til 88. Endringene legger til rette for inkludering av luftfart i kvotesystemet fra 1.1.2012. I dagens registerinfrastruktur må alle transaksjoner som gjennomføres i perioden 2008 - 2012 sendes gjennom FNs internasjonale transaksjonslogg (ITL). Alle kvoter som overføres innen EU ETS må derfor kunne gjenkjennes og "godkjennes" av ITL. Alle EUA-kvoter som overføres er derfor tilkoblet en AAU-kvote. (EUA er kvoter som de kvotepliktige bedriftene i EUs kvotesystem har fått utdelt. AAU-kvoter er gratiskvoter utdelt til land med forpliktelser under Kyotoprotokollen.) EU mener en slik modell - at alle kvoter må godkjennes av ITL - legger for stramme bånd på utformingen av EUs kvotesystem.Rettsakten innfører en ny infrastruktur fra 1.1.2012 som i større grad fristiller EUs registre fra ITL. I den nye infrastrukturen oppretter EUs nasjonale registre en direkte kobling til EUs transaksjonslogg (CITL) der transaksjoner med EU-kvoter vil foregå (både kvoter til stasjonære kvotepliktige (EUA) og flykvoter (EUAA)), i tillegg til koblingen til ITL der transaksjoner med AAU-kvoter og andre Kyoto-kvoter som CER foregår.

I den nye modellen skilles AAU og EUA fra hverandre i de løpende transaksjonene. Medlemsstatene skal i stedet opprette egne sparekonti i registrene hvor det skal settes av et tilsvarende antall AAU-kvoter som medlemsstaten har tildelt virksomhetene i form av EUA-kvoter. Det skal foretas årlige oppgjør hvor det riktige antallet AAU-kvoter overføres mellom disse sparekontiene ut fra hvor de relevante EUA-kvotene befinner seg på dette tidspunktet.

Endringen fører for det første til at man - ved å skille AAU- og EUA-kvotene fra hverandre i de løpende transaksjonene - kan inkludere kvotene som er trykket opp til bruk for luftfartøysoperatører (EUAA-kvoter eller EU Aviation Allowances som ikke er understøttet av AAU-kvoter) i det samme registersystemet.

Endringen vil for det andre gjøre det enklere å koble EUs kvotesystem sammen med andre lands kvotesystemer på regionalt/statlig nivå.

For det tredje er endringen en forutsetning for at EU fra 2012 skal kunne opprette ett samlet (konsolidert) register for bruk innenfor EUs kvotesystem slik det reviderte kvotedirektivet legger opp til, jf. det reviderte kvotedirektivets preambelpunkt 38 og endringer i kvotedirektivets artikkel 19. Det er fremdeles mye uavklart med hensyn til hvordan det samlede registeret skal fungere. Det ligger an til at de enkelte land fortsatt vil ha ansvaret for driften, for brukergrensesnitt etc, men at alle land vil måtte bruke den samme programvaren som er installert på én server hos Kommisjonen. Se også vedlagt et notat med Kommisjonens beskrivelse av rettsakten. I dette notatet er de ulike registerinfrastrukturene skjematisk fremstilt.

Merknader

Rettsakten er vedtatt med hjemmel i kvotedirektivet og beslutning 2004/280/EF om overvåkning og rapportering av utslipp. Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen ventes ikke å ha vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Det er opprettet en egen interdepartemental arbeidsgruppe som vurderer direktivet om inkludering av luftfart i kvotesystemet fra 2012 og det reviderte kvotesystemet for perioden 2013-2020. Rettsakten har også vært vurdert i den interdepartementale arbeidsgruppen.

Den fjerde registerforordningen (forordning (EU) nr. 920/2010) vil i sin helhet erstatte den tredje registerforordningen fra 1.1.2012. Bestemmelsene i den tredje registerforordningen som trådte i kraft straks forordningen ble vedtatt, er ikke viktige for Norge. Dersom den fjerde registerforordningen innlemmes, så vil det dermed strengt tatt ikke være nødvendig å innlemme den tredje registerforordningen i EØS-avtalen.

Vurdering

Rettsakten kommer til erstatning for en rettsakt som allerede er inkludert i EØS-avtalen, og anses derfor som foreløpig EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0994/2008
Basis rettsaktnr.: 2216/2004
Celexnr.: 32008R0994

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.10.2008
Frist returnering standardskjema: 28.11.2008
Dato returnert standardskjema: 09.03.2011
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen