Marco Polo II

Europaparlaments- og rådsforordning som endrer forordning (EF) nr. 1692/2006 om etablering av det andre Marco Polo-program for tildeling av finansiell støtte fra Fellesskapet for å bedre miljøkvaliteten av godstransportsystemet (Marco Polo II)...

Regulation (EC) No 923/2009 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1692/2006 establishing the second "Marco Polo" programme for the granting of Community financial assistanse to improve the environmental performance of the freight transport system (Marco Polo II...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.01.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: I. Innlandstransport

Status

Forslaget ble fremlagt av Kommisjonen 10. desember 2008 og har våren 2009 vært til behandling i Parlamentet og Rådet. Forslaget ble diskutert på rådsmøtet 27. juli 2009 og formelt vedtatt 16. september 2009.

Innlemmet i EØS-avtalen den 30.04.2010.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen fremla 10. desember 2008 forslag til europaparlaments- og rådsforordning som endrer forordning (EF) nr. 1692/2006 om etablering av det andre Marco Polo-program (MP II) for tildeling av finansiell støtte fra Fellesskapet for å bedre miljøkvaliteten av godstransportsystemet (Marco Polo II). Forslaget ble formelt vedtatt 16. september 2009. Kommisjonen ønsker å øke deltagelsen av antall små aktører (SMB) i programmet, og tersklene for å kvalifisere til støtte målt i årlige tonn-kilometer bør senkes. Selve intensiteten i støtten foreslås også økt. Dagens sats på €1 pr 500 tonn-kilometer foreslås økt til €2 pr 500 tonn-kilometer. Revisjonen har som generelt formål å skape større interesse for MP II, bl.a. gjennom økt finansiell støtte til aktørene.  

Merknader

MP II er en videreføring av det første Marco Polo-programmet, og har siden starten blitt møtt med positive reaksjoner fra næringslivet. Det nye programmet gjøres nå ytterligere gunstig for næringslivet.MP II opererer med et måltall for modalt skift, og i følge en ekstern evaluering estimerer man at 64 pst av måltallet oppnås. Det er fortsatt tidlig i perioden, men det er et potensial for utvikling videre. Programmet ”Motorways of the Sea” har fått det omfanget man ønsket; 9 pst av søknadene i 2007 og 4 pst i 2008 gjaldt ”Motorways of the Sea”. Endringene i forordningen tar sikte på å øke effektiviteten av Marco Polo-programmet, målt i tonn-kilometer som enten unngås fraktet på veg eller skiftes vekk fra vegbasert transport.Den eksterne evalueringen resulterte i følgende råd:

-      øke tidsrommet hvert prosjekt kan vare -      senke terskelen for modale skift-prosjekter som nyttiggjør indre vannveger-      gjøre Marco Polo-programmet mer kjent og tilgjengelig -      tiltak som bidrar til å redusere køproblematikk skal vektlegges mer i evalueringsfasen-      produsere brukervennlige veiledninger for de som ønsker å søke om støtte  Marco Polo-programmet fungerer som et instrument i arbeidet med å redusere kø på europeiske veger. Programmet er en del av en større, helhetlig transportpolitikk innen EU som innebærer at negative miljøvirkninger skal prises inn, og at markedet skal fungere som den mekanismen som gir størst ressursutnyttelse av infrastrukturen. Det er anslått at de totale kostnadene forbundet med kø og kapasitetsproblemer på veg utgjør 1 pst av EUs totale bruttonasjonalprodukt. Miljøkostnadene er estimert til 1,1 pst. Den eksterne evalueringen av Marco Polo-programmet anslår som nevnt at man når 64 pst av måltallet om modale skift i transporten. Gitt at man ikke endrer noe i programmet til Marco Polo II, vil man i beste fall kun oppnå samme måltall neste periode. Dette innebærer igjen at man mislykkes i å fange opp en betydelig andel av veksten i internasjonal godstransport; denne er anslått til å være 60 pst, tilsvarende 20,5 mrd tonn-kilometer. Dette vil innebære økte kostnader på veg-infrastrukturen, økt kø, økt lokal og global forurensing, skade på miljø og samtidig gi økt usikkerhet i logistikkplanlegging.Nåværende maksimale støttebeløp er €1 pr 500 tonn-kilometer som er skiftet vekk fra vegtransport. Dette tilsvarer €9,15 i sparte kostnader forbundet med negative eksternaliteter ved å la denne transporten forbli på vegsystemet. Selv om intensiteten på støtten foreslås økt fra €1 til €2, bevares prinsippet om proporsjonalitet. Det er også verd å merke seg at for hver Euro som Marco Polo subsidierer med, genereres det investeringer i mer miljøvennlige transportsystemer verd €20.Norge har siden 2004 deltatt i det første Marco Polo-programmet, og i Marco Polo II-programmet siden 2007, da programmet ble innlemmet i EØS-avtalen. Programmet har en økonomisk ramme på € 450 millioner for programperioden 2007 – 2013, eller om lag € 64,3 millioner i gjennomsnitt pr. år. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2008)847
Rettsaktnr.: 923/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0923

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.10.2009
Frist returnering standardskjema: 20.09.2009
Dato returnert standardskjema: 09.10.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 058/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.04.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen