Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA)

Europaparlamentets- og Rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer ...

Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.06.2009

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA I) ble vedtatt i EU 16. september 2009 og er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i lov om kredittvurderingsbyråer. Loven trådte kraft 1. januar 2015.

Kredittvurderingsbyråer var tidligere ikke regulert på EU-nivå. De fleste kredittvurderingsbyråene har imidlertid sluttet seg til IOSCOS frivillige anbefalinger/”code of conduct” om utøvelse av ratingvirksomhet. Bakgrunnen for reguleringen var behovet for å gjenopprette tilliten til markedet for ratingvirksomheten i EU og å øke investorbeskyttelsen.

Virkeområdet for forordningen er kredittvurderinger som skal benyttes av kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, forsikringsselskap, reassuranseforetak, verdipapirfond (UCITS) og forvaltningsforetak for pensjonsfond mv.. Forordningen legger opp til å etablere et system der disse foretakene ”for regulatory purposes” kun kan benytte kredittvurderinger utarbeidet av kredittvurderingsbyrå etablert innenfor EU og som er registrert i henhold til forordningen. Ratinger av enheter eller produkt lokalisert i et tredjeland kan benyttes innenfor EU på nærmere bestemte vilkår, herunder at kredittvurderingene bekreftes av et registrert kredittvurderingsbyrå.

Forordningen har følgende fire overordnede formål:

-      Sikre at kredittvurderingsbyråene unngår interessekonflikter/ sikre uavhengighet

-      Forbedre kvaliteten i metodene som benyttes og forbedre kvaliteten i kredittvurderingene

-      Øke gjennomsiktigheten (transparensen) ved å etablere krav til utlevering av informasjon/ offentliggjøring

-      Sørge for et effektivt rammeverk for registrering og tilsyn – unngå regelverksarbitrasje mellom medlemslandene

De registrerte ratingbyråene underlegges relativt detaljerte regler om organisering og virksomhetsutøvelse. Blant annet inneholder forordningen bestemmelser om følgende:

Kredittvurderingsbyråene skal følge opp kredittvurderinger, og om nødvendig, gjennomgå egne kredittvurderinger.

Kredittvurderingsbyråene kan ikke yte konsulent- eller rådgivningstjenester til en klient som blir ratet.

Metodene, modellene og de vesentligste forutsetninger for ratingen skal offentliggjøres – krav til rapportering.

Avlønningen av analytikere eller andre som er involvert i kredittvurdering av en enhet skal ikke være avhengig av inntektene fra den enhet som kredittvurderes.

Styret skal bestå av minst tre uavhengige medlemmer som ikke kan motta avlønning som er knyttet til virksomhetens resultat – de uavhengige medlemmene kan tjenestegjøre i maks fem år – minst én må ha dybdekunnskap og erfaring på seniornivå om markedet for verdipapirisering og strukturert kreditt.

Et flertall av styremedlemmene må ha tilstrekkelig erfaring fra finansielle tjenester - også krav til kunnskap og erfaring hos ansatte.

Honorarstrukturene skal offentliggjøres – dersom byrået mottar inntekter fra en ratet enhet som utgjør mer enn fem prosent av byråets årlige inntekter, skal navnet offentliggjøres.

Kredittvurderingsbyråene skal utpeke en ansvarlig for etterlevelsen av regelverket.

Ansatte som er involvert i kredittvurderingsvirksomheten skal ikke delta i forhandlinger om betaling fra de enheter som kredittvurderes.

Kredittvurderingsbyråene skal sørge for at ansatte som er involvert i kredittvurdering av en enhet roteres (maks fem år for samme enhet).

Kredittvurderingsbyråene skal oppbevare og offentliggjøre alle tilfeller hvor det nedgraderer gjeldende kredittvurderinger utarbeidet av et annet kredittvurderingsbyrå basert på vurdering av underliggende eiendeler eller strukturerte finansielle instrumenter.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

CRA I etterfølges av endringsforordningene CRA II ((EU) nr. 513/2011) og CRA III ((EU) nr. 462/2013)​. I forbindelse med opprettelsen av EUs finanstilsynssystem er godkjennelsen av og tilsynet med kredittvurderingsbyråer i EU overført fra nasjonale tilsynsmyndigheter til ESMA (EuropeanSecurities and MarketAuthority). 

Forslag til EØS-tilpasning til kredittvurderingsbyråforordningen som endret av CRA II og CRA III, og anmodning om samtykke til innlemmelse av CRA II og CRA III i EØS-avtalen, følger av Prop. 100 S (2015-2016). 

Forslag om gjennomføring av CRAII og CRAIII i EØS-tilpasset form i lov om kredittvurderingsbyråer følger av  Prop. 127 L (2015–2016)​. 

Andre opplysninger

Det er ingen etablerte kredittvurderingsbyråer i Norge i dag.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2008)704
Rettsaktnr.: 1060/2009
Basis rettsaktnr.: 217/2008
Celexnr.: 32009R1060

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2009
Frist returnering standardskjema: 30.12.2009
Dato returnert standardskjema: 10.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 020/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.08.2014

Lenker

Til toppen