overvåkning AI

Kommisjonsvedtak 2009/437/EF av 8. juni 2009 som endrer vedtak 2007/268/EF om implementering av overvåkningsprogrammer for aviær influensa i fjørfe og ville fugler som skal gjennomføres i medlemslandene...

Kommision Decision 2009/437/EC of 8 June 2009 amending Decision 2007/268/EC on the implementation of surveillance programmes for avian influenza in poultry and wild birds to be carried out in the Member States...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.06.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.09.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedleggene til vedtak 2007/268/EF som beskriver krav til overvåkningsprogram for aviær influensa (AI) hos fjørfe og ville fugler. Rettsakten inneholder dermed bare myndighetsforpliktelser, og medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Det må vurderes om det er behov for å oppdatere det norske overvåkningsprogrammet for AI ihht endringene i denne rettsakten.

Det er endringer ihht rapportering av resultater av overvåkningen, krav til CRL (Community Referance Laboratory), og krav til konfirmasjon av positive funn.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Rettsakten har ingen økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. De administrative konsekvensene begrenser seg til justeringer av rutinene hos NRL (National Referance Laboratory).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvaglet fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/437/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009D0437

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.06.2009
Frist returnering standardskjema: 23.07.2009
Dato returnert standardskjema: 21.09.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 115/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker