Forordning 262/2009

Kommisjonsforordning (EF) nr. 262/2009 av 30. mars 2009 om krav til koordinert tildeling og bruk av "Mode S interrogator" koder i Det felles europeiske luftrommet...

Commission Regulation (EC) No 262/2009 of 30 March 2009 laying down requirements for the coordinated allocation and use of Mode S interrogator codes for the Single European Sky...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.05.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen ble behandlet og godkjent den 21. november 2008 i Komiteen for det felles luftrom (Single Sky Committee) der Norge har observatørstatus.

Forordningen ble vedtatt i EU 30. mars 2009, og publisert i EUs Official Journal dagen etter. Luftfartstilsynet sendte forordningen på nasjonal høring 13. juli 2009 med høringsfrist 1. september 2009. Forordningen ble vedtatt tatt inn i eøs-avtalen ved eøs-komiteens beslutning 22. oktober 2009, og tatt inn i norsk regelverk ved forskrift om endring i forskrift om samvirkningsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring, som trådte i kraft 23. oktober 2009.

Sammendrag av innhold

Beskrivelse

Forordningen gir gjennomføringsbestemmelser (Implementing Rules) til forordning (EF) 552/2004 om samvirkningsevnen i det europeiske nett for styring av lufttrafikken, og er derfor en del av regelverket om det felles europeisk luftrommet (Single European Sky).  Forordningen setter ikke krav om installasjon av utstyr, da det er valgfritt om et land ønsker å ta i bruk Mode S. Dette innebærer altså at kravene i forordningen kun kommer til anvendelse dersom Mode S utstyr installeres.Forordningen setter krav til en koordinert prosess for tildeling og bruk av Mode S interrogator koder. Målsettingen er å forestå en sikker og effektiv tildeling av tilgjengelige koder og på regelmessig basis kvalitetssikre bruken av kodene i overvåkingssystemer i ATM samt ivareta sivil /militær koordinering.  

Merknader

Forordningen retter seg mot Mode S interrogatorer og relevante overvåkingssystemer, produsenter, prosedyrer, lufthavnoperatører, utviklingsinstitusjoner, Mode S tjenesteytere og militære aktører. Her gjentas det at forordningen altså ikke setter krav om installasjon av utstyr, men til at det skal være en koordinert prosess vedrørende bruken av Mode S interregator dersom slikt utstyr installeres.   For tiden er det et begrenset antall land i Europa som har innført Mode S, men antallet forventes å øke i tiden fremover.   For Norges del foreligger det ikke konkrete planer for å ta i bruk Mode S.

Sakkyndige instansers merknader

Forordning (EF) nr. 262/2009 endrer forordining (EF) nr. 552/2004 som allerde er inntatt i EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet anbefaler at forordning (EF) nr. 262/2009 inntas i EØS-avtalen.

Vurdering

For å ivareta en sikker og effektiv administrering av et begrenset antall Mode S identifiseringskoder i et stadig økende antall Mode S interrogatorer, er det behov for en omforenet prosess for nødvendig koordinering.   Målsettingen med forordningen er å forestå en sikker og effektiv tildeling av tilgjengelige koder og på regelmessig basis kvalitetssikre bruken av kodene i overvåkingssystemer i ATM samt ivareta sivil /militær koordinering. Mode S (select) er en teknikk som brukes for overvåking i utøvelse av lufttrafikktjeneste. Den legger til rette for en selektiv interrogering av luftfartøy og nedføring av data for viderebehandling i ATM systemer.  Mode S muliggjør kommunikasjon med enkeltindivider gjennom bruk av identifiseringskoder. Mode S innebærer i praksis at det sendes ut et "spørreanrop", dvs et signal som mottas av luftfartøyets transponder, som igjen sender et svar som viser luftfartøyets identitet og posisjon osv. Denne teknikken legger til rette for en bedre utnyttelse av frekvensspekteret og vil i forhold til konvensjonell sekundærradar redusere mulig forstyrrelser som garbling/dobbelkoding.

Som nevnte foreligger det ingen konkrete planer om å ta i bruk Mode S og forordningens krav til koordinert tildeling og bruk av Mode S interrogator koder vil derfor verken få administrative eller økonomiske konsekvenser.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Forordningen er publisert i Eus Official Journal 1. april 2009, og trådte i kraft 20 dager etter publisering, jf. artikkel 13.

Artikkel 3, som utgjør det materielle hovedinnholdet, skal få anvendelse fra 1. januar 2011, jf. artikkel 13.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 262/2009
Basis rettsaktnr.: 552/2004
Celexnr.: 32009R0262

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2009
Frist returnering standardskjema: 15.05.2009
Dato returnert standardskjema: 15.05.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.10.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 108/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 13.07.2009
Høringsfrist: 01.09.2009
Frist for gjennomføring: 23.10.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 23.10.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.10.2009

Lenker

Til toppen