Svartelistingsforskriften

Forskrift om flyselskap som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise....

Regulation establishing the Community list of air carriers which are subject to an operation ban within the Community....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.05.2009

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i svartelisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Felleskapet. Forordning 298/2009 inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005.  Forordning 298/2009 ble gjennomført i nasjonal rett ved forskrift 15.4.2009 nr 418 om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise (svartelistingsforskriften).  

Sammendrag av innhold

 Beskrivelse: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste (”svarteliste”) over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Felleskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftselskap, inneholder de grunnleggende regler om opprettelsen av fellesskapslisten, hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet.  Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til europaparlamentets- og  rådsforordning  (EF) nr 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av svartelisten skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud.  Kommisjonsforordningen (EF) nr 474/2006 inneholder den første svartelisten, og er på samme måte som forordning (EF) nr 473/2006 hjemlet i forordning (EF) 2111/2005. Forordning (EF) 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende kommisjonsforordninger: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007, 1043/2007, 1400/2007, 331/2008, 715/2008, 1131/2008.  Kommisjonsforordning (EF) nr 298/2009 er den tiende oppdatering av svartelisten og oppdateringen har skjedd etter de vanlige prosedyrer beskrevet i basisforordning 2111/2005 og forordning 473/2006. Svartelisten består av to annekser: Annex A gir en oversikt over flyselskaper som gis et totalforbud mot å benytte medlemslandenes luftrom og flyplasser. Annex B gir en oversikt over selskaper som med gitte restriksjoner kan benytte luftrom og flyplasser i medlemslandene. Oppdateringene som ble besluttet av Air Safety Committee (ASC) i møte 24. til 26. mars innebærer for det første at seks flyselskap fra Kasakhstan ble tatt inn i Annex A. Dette er selskapene Starline KZ, East Wing, ATMA Airlines, Berkut Air, Air Company Kokshetau, Sayat Air og Scat.  Dette ble begrunnet i funn rapportert fra såkalte SAFA inspeksjoner (Safety Assessment of Foreign Aircraft), og det forhold at luftfartsmyndighetene i Kasakhstan ikke viser tilstrekkelig vilje eller evne til å ivareta sitt myndighetsansvar. Det ble videre besluttet å ta inn ni flyselskaper fra Benin. Dette er selskapene Aero Benin, Africa Airways, Alafia Jet, Benin Golf Air, Benin Littoral Airways, Cotair, Royal Air, Trans Air Benin. Dette ble først og fremst begrunnet med at det under ICAO audit er fremkommet at mer enn 98% av ICAO standardene ikke er implementert av luftfartsmyndighetene i Benin. Svartelistens Annex B er uforandret.  

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

ingen merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 298/2009
Celexnr.: 32009R0298

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.04.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 15.04.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.04.2009

Lenker

Til toppen