UPLS

Et felles europeisk tvisteløsningssystem i patentsaker...

Unified Patent Litigation System(UPLS)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.05.2009

Spesialutvalg: Immaterialrett

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Det er ikke avgjort om EU-kommisjonen får et slikt mandat de har bedt om.

EU har i lang tid arbeidet med å etablere et såkalt fellesskapspatent og et felles europeisk tvisteløsningssytem i patensaker. Ideen med fellesskapspatentet er at patenter skal kunne meddeles for hele EU-territoriet under ett, og ikke som i dag for den enkelte EU-stat.

Etableringen av et felles tvistelønsingssystem henger sammen med at patenter i Europa i dag er nasjonale rettigheter. Europeiske patenter meddelt av Det europeiske patentverk, er meddelt på grunnlag av samme regelverk og samme prosedyrer. Det europeiske patentverket er en del av Den europeiske patentorganisasjonen som har grunnlag i den europeiske patentkonvensjonen. Dette systemet er ikke en del av EU, men alle EUs medlemsstater er tilsluttet den europeiske patentkonvensjonen sammen med Norge og en del andre europeiske land som ikke er EU-medlemmer. 

Ugyldighets- og inngrepssøksmål som gjelder europeiske patenter må reises i den enkelte stat og avgjørelsen har kun virkning i den stat der søksmålet er reist. Dette gjør systemet innefektivt og dyrt ved at det ofte må kjøres parallelle rettsaker i forskjellige stater. Ideeen med et felles europeisk tvistløsningssytem i patentsaker er at det skal etableres et eget domstolssystem som skal avgjøre ugyldighets- og inngrepssaker med virkning for alle land hvor et europeisk patent gjelder og at det også skal ha kompetanse til å avgjøre slike spørsmål for et mulig fremtidig fellesskapspatent.

EU-kommisjonen har i en rekommandasjon (SEC(2009)330 final) 20. mars 2009 bedt EU-rådet om mandat til å forhandle en avtale om et felles europeisk tvisteløsningssystem i patentsaker. Siktemålet er at en eventuell endelig avtale skal omfatte EU, EUs medlemsstater samt stater som er tilsluttet den europeiske patentkonvensjonen, men som ikke er med i EU. Domstolsystemet som skal etableres skal ha eksklusiv kompetanse når det gjelder ugyldighets- og inngrepssaker mv. både når det gjelder europeiske patenter og mulige fremtidige fellesskapspatenter. Avgjørelsene skal ha virkning i alle stater hvor et patent gjelder. Slik dette er beskrevet i rekommendasjonen fra EU-kommisjonen skal EF-domstolen ha en overordnet rolle der de andre domstolene som inngår i systemet kan stille spørsmål til denne om tolkning av EF-retten.  

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 15 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen