Endring av CR TSI WAG og TSI OPE

Kommisjonsvedtak 2009/107/EF av 23. januar 2009 om endring av vedtak 2006/861/EF og 2006/920/EF vedrørende den tekniske spesifikasjonen for interoperabilitet for delsystemer av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet...

Commission Decision 2009/107/EC of 23 January 2009 amending Decisions 2006/861/EC and 2006/920/EC concerning technical specifications of interoperability relating to subsystems of the trans-European conventional rail system...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.03.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.04.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Vedtaket ble vedtatt 23. januar 2009 og vil etter artikkel 4 tre i kraft i EU fra 1. juli 2009.

Det ble 20. mai 2011 tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37k og 37l ved EØS-komiteens beslutning 52/2011. 23. mai 2011 fastsatte Statens jernbanetilsyn endringsforskrift til forskrift 25. april 2008 nr. 412 om gjennomføring av vedtak 2006/920/EF av 11. august 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet « drift og trafikkstyring » i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI-drift og trafikkstyring) som gjennomfører vedtaket som forskrift, med ikrafttreden samme dag. Vedtaket er også gjennomført i forskrift om gjennomføring av vedtak 2006/861/EF av 28. juli 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet « rullende materiell - godsvogner » i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI-rullende materiell - godsvogner), siden vedtaket endrer begge de nevnte TSIene.  

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2009/107/EF av 23. januar 2009 om endring av vedtak 2006/861/EF og 2006/920/EF vedrørende den tekniske spesifikasjonen for interoperabilitet for delsystemer av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet (heretter vedtaket) gjennomfører enkelte nødvendige endringer i de nevnte rettsaktene basert på utviklingen innenfor området.

Vedtaket består av fortale, fem artikler og to vedlegg.

Artikkel 1 angir endringene i vedtak 2006/861/EF:

  • Det tas inn en ny artikkel som gir Det europeiske jernbanebyrået (ERA) hjemmel til å fastsette og publisere tekniske dokumenter, såkalte «ERA Technical Document», som vil utgjøre innholdet i enkelte vedlegg. Denne typen dokumenter er aktuelle for vedlegg LL (som er nytt gjennom vedtaket), vedlegg P og vedlegg JJ til vedtak 2006/861/EF. Endringer i disse vedleggene er gitt som vedlegg I til vedtaket.
  • Vedlegget til vedtak 2006/861/EF utgjør den tekniske spesifikasjonen for interoperabilitet for delsystemet godsvogner (TSI WAG). Vedtaket endrer følgende i TSI WAG: Punkt 4.2.3.3.2, punkt 4.2.3.4.2.1, punkt 4.2.3.4.2.2, nytt punkt 6.2.3.2.1.4, punkt 7.6, vedlegg B, vedlegg L, vedlegg P, vedlegg JJ og nytt vedlegg LL. 

Artikkel 2 angir endringene i vedtak 2006/920/EF:

  • Vedlegg P.5 til vedtak 2006/920/EF endres som angitt i vedlegg II til vedtaket. Det fastsetter hvordan godsvogner skal merkes for å angi deres samtrafikkevne.

Artikkel 3 fastsetter at «TEN»-merking på godsvogner som er tatt i bruk før vedtaket trer i kraft må fjernes innen 31. desember 2010 hvis denne merkingen ikke er i tråd med det som fremgår av vedlegg II.

I følge artikkel 4 trer vedtaket i kraft 1. juli 2009, og artikkel 5 angir at vedtaket er rettet mot EUs medlemsstater.


Administrative og økonomiske konsekvenser

Ordningene som innføres vil kunne føre til enklere godkjenningsprosedyrer m.v. for godsvogner. Berørte aktører vil dermed samlet sett kunne få administrative og økonomiske besparelser som følge av gjennomføringen av vedtaket. Dette vil i en viss grad kunne være tilfelle også for Statens jernbanetilsyn som godkjenningsmyndighet.

Vurdering

Vedtaket er EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Det er fra 23. mai 2011 gjennomført i norsk rett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/107/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/861/EF
Celexnr.: 32009D0107

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.02.2009
Frist returnering standardskjema: 30.03.2009
Dato returnert standardskjema: 17.04.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.05.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 052/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 23.05.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.06.2011

Lenker