European Energy programme for Recovery (EERP)

Forslag til forordning om etablering av program for økonomisk støtte til energiprosjekter i lys av finanskrisen (COM(2009)35final)...

Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a programme to aid economic recovery by granting financial assistance to projests in the field of energy...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.03.2009

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Det pågår forhandlinger om forordningen i rådet frem mot rådsmøtet (Det europeiske råd). Det er fremdeles usikkert hvilken type beslutning som vil fattes og hvilke fordeling av midler som vil skje. En bør merke seg at det også er egen komitologi knyttet til de konkrete vedtak. 

Det har vært drøftet å øke beløpet til energiprogrammet og endre fordelingen noe. Europaparlamentet er også invitert til å komme med synspunkter. 

Sammendrag av innhold

Bakgrunnen for forslaget til en forordning om et program for økonomisk støtte til enegiprosjekter i lys av finanskrisen (COM(2009)35final ( European Energy Programme for Recovery") ble fremlagt den 28.1.2009. Saken er ikke direkte relevant for EØS men har interesse som faktainformasjon og et flak om saken legges dermed ut.

Bakgrunnen for forslaget er negang i europeisk økonomi i lys av finanskrisen og forsyningsssikkerhetsproblemer i lys av naturgass-krisen.

Forslaget er et svar på det europeiske råds ønske om en detaljert og balansert liste med handlinger som skal adressere krisen. Energi er et sentral element i den overordnede "European Econmic Recovery Plan" som ble vedtatt på toppmøtet den 11.-12. desember siste år.

Forslaget er fremmet med grunnlag i artikkel 156 og artikkel 175(1) og betinger felles vedtaksprosedyre med Europaparlamentet.

Kommisjonen anfører at formålet med forslaget ikke kan gjennomføres av medlemslandene alene og at handlinger på EU-nivå er ønskelig fordi det krever koordinert innsats, fordi mange av prosjektene er av grensekryssend karakter og til slutt fordi mange av de konkrete prosjekter innen fornybar energi , karbonfangst og lagring (CCS) og infrastruktur (innen el og naturgass) er blitt definert inn i EUs mål for energipolitikken (subsidiaritetsprinsippet påkaller dermed handling på EU-nivå.

Budsjettmessig er forslaget om et program i tråd med vedtaket på toppmøtet i desember 2008 med å fordele 3,5 mrd. euro til energiprosjekter innen el- og naturgass infrastruktur, offshore vndkraft og CCS. Forslaget av 28.1.2009 er imidlertid vesentlig mer fokusert.

Listen er indikativ som betyr at medlemslandene ikke er forpliktet til å gjennomføre prosjektene. Det må skje en konkret søknad om midler etter en viss prosedyre.

Hovedinnhold.

Det foreslås etablert tre underprogrammer for gass og elektrisitet infrastruktur, offshore vind og karbonfangst og lagring (CCS). Konkrete prosjekter er identifisert under hvert  delprogram. (artikel 1)

Det er foetatt etm forslag til en budsjettmessig fordeling til de tre underprogrammene som innebærer 1.750 mio. euro til el og natuirgass infrastruktur, 500mio. euro til offshore vind og 1250 mio. euro til CCS. Dtte er tall som er til forhandlinger i råd og EP. (artikkel 3)

Blant annet er delmål, kriterier og tildelingsbetingelser beskrevet separat for hvert program. Når det gjelder støttegraden er den foreslått til 50 prosent for infrastrukturprogrammet, 50 prosent for offshore vind og 80 prosent for CCS. ( artikkel 4 -22 i seksjon 1, 2 og 3).

Når det gjelder prosedyer er det foreslått etablert komiteer (komitologi) som skal assistere Kommisjonen i sine vedtak om støttetildeling under EERP. Offshore vind og CCS følger samme prosedyre, mens delområde infrastruktur el og gass har en særskilt etablert komitologi. (artikkel 28)

I annekset er de konkrete prosjekter skissert. Dette er en liste av prosjekter som i denne runde skal være berettiget for støtte gjennom EERP.

Innen infrastruktur kan en merke seg at Skanled er på listen med Polen, Danmark og Sverige som mulige mottakere (150 millioner euro. I forhold til den nordisk-baltiske region kan en merke seg at på el-området er Estlink II mellom Finland og Estland på listen (sum 100 milllioner euro) og Sverige-Baltikum, dvs. Latvia/Litauen (175 milloner euro).

Innen offshore vind er det østersjøprosjektet Kriegers Flak på listen over mulige prosjekter (150 millioner euro). Vider er arbeid med Nordjø-nettverk ("North Sea Grid") listet opp (sum 150 millioner euro).

Innen CCS er det 11 prosjekter som er listet opp. Disse er fordelt til Tyskland (2), Nederland (3), Polen (1), Spania (1) og UK (5). Kun 5 prosjekter skal få støtte i henhold til forslaget.  

Vurdering

Saken er ikke EØS-relevant og det er ikke en egen EFTA budsjettlinje for prorgrammet. Tematisk og geografisk har likevel programmet en interesse. EUs støtte til fremtidige  prosjekter innen el og gass infrastruktur, offshore vind og CCS følges fra norsk side.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.: KOM(2009)35
Basis rettsaktnr.: 35/2009/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen