Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 202/2009 av 16. mars 2009 som endrer forordning (EF) nr. 600/2005 om bruken av et preparat av Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750 i fôrblandinger som inneholder lasalocid natrium...

Commission Regulation (EC) No 202/2009 of 16 March 2009 amending Regulation (EC) No 600/2005 as regards the use of the preparation of Bacillus licheniformis DSM 5749 and Bacillus subtilis DSM 5750 in compound feed containing lasalocid sodium...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Et preparat av Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750, som tilhører tilsetningsstoff-gruppen mikroorganismer, er permanent godkjent som tilsetningsstoff til fôrvarer i samsvar med direktiv 70/524/EØF. Godkjenningen er gitt ved forordning (EF) nr. 1453/2004 til bruk i purkefôr og ved forordning (EF) nr. 600/2005 til bruk i fôr til slaktekalkun og kalv inntil 3 måneders alder. Den er senere endret ved forordning (EF) nr. 2028/2006. Preparatet fikk ved forordning (EF) nr. 2148/2006 også godkjenning til bruk i smågris- og slaktegrisfôr. Godkjenningen av preparatet er videreført i samsvar med krav i forordning (EF) nr. 1831/2003.

Det ble så søkt om å endre godkjenningen til å omfatte bruk av preparatet i fôrblandinger som er tilsatt lacsalocid natrium, et koksidiostatikum som er godkjent i Norge. Endringen gjelder bare bruk i fôr til slaktekalkun. EFSA har vurdert søknaden, og denne anvendelsen av preparatet er akseptert ut fra betingelsene i forordning (EF) nr. 1831/2003. Dette er også i samsvar med vedtak i den faste komité for fôrvarer.

Merknader

I EU er det godkjent 11 ulike koksidiostatika for bruk i fôr til landdyr, mens kun 5 av disse er godkjente for bruk i Norge.


Koksidiostatika som tilsetningsstoff til fôr godkjennes etter forordning (EF) nr. 1831/2003. Ved implementeringen av denne forordningen fikk Norge en tilpasningstekst i EØS-avtalen, som gir oss rett til å opprettholde nasjonal lovgivning for koksidiostatika. Dette innebærer at Norge kan videreføre de 5 koksidiostatika som var godkjente i 2003, mens de øvrige 6 koksidiostatika, som er godkjente i EU, men som i 2003 ikke var godkjente i Norge, fortsatt ikke gjøres gjeldende for Norge.
De fem koksidiostatika som Norge har godkjent er tatt inn i EØS-avtalen, og Norge følger EU-regelverket fullt ut på dette området. Det vil si at for disse fem stoffene følger vi EU-reglene både med hensyn til bruksområde (godkjente dyrearter, bruksperiode og fôrtype), grenseverdier for innhold og fastsatte MRL-verdier (største tillatte innhold av stoffet i næringsmidler).

Lasalocid natrium er blant de koksidiostatika Norge har godkjent, og forordningen er derfor relevant. I fôr til slaktekalkun kan det være aktuelt å tilsette mikroorganismer sammen med koksidiostatika. Rettsakten medfører endring i tilsetningsstoff-forskriften, og den sendes på høring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Forskriftsendringen foretas i tilsetingsstoff-forskriftens vedlegg 1.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 202/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0202

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2009
Frist returnering standardskjema: 15.04.2009
Dato returnert standardskjema: 04.08.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.04.2009
Høringsfrist: 10.06.2009
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen