Endring av CPV-koder

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 213/2008 av 28. november 2007 om endring av Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 om felles koder for offentlige kontrakter (CPV) og Europa-Parlamentets og Rådets anskaffelsesdirektiver 2004/17/EF og 2004/18/EF med hensyn til endring av CPV...

COMMISSION REGULATION (EC) No 213/2008 of 28 November 2007 amending Regulation (EC) No 2195/2002 of the European Parliament and of the Council on the Common Procurement Vocabulary (CPV) and Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council on public procurement pr...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2009

Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVI Offentlig innkjøp

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordningen som endrer CPV-kodene ble vedtatt av EØS-komiteen 29. januar 2010 og gjennomført ved departementsvedtak i Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet (FAD) 24. februar 2010. Vedtaket ble truffet av ekspedisjonssjef Jan A. Halvorsen. Vedtakelsen av CPV-forordningen nødvendiggjør også oppdatering av CPV-kodene i anskaffelsesforskriftene. Dette ble gjort våren 2010. Forordningen har i praksis vært gjennomført av Norge siden oktober 2008, ved at de nye kodene er oversatt og tatt i bruk på kunngjøringsdatabasen for offentlige innkjøp (Doffin).

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 213/2008 av 28.november 2007 omhandler endring av det felles klassifikasjonssystem for offentlige anskaffelser (Common Procurement Vocabulary), de såkalte CPV-kodene.

Formålet med CPV er å standardisere betegnelsene som oppdragsgiverne anvender til å beskrive gjenstanden i kontrakter. Ved hjelp av et felles klassifikasjonssystem for offentlige kontrakter stilles et praktisk verktøy til rådighet for potensielle brukere (oppdragsgivere og tilbudsgivere) i anskaffelsesprosessen. 

Bakgrunnen for endringen er at CPV-brukere og andre berørte parter har kommet med forslag til forbedringer av CPV-kodene. Endringen av CPV-kodene skal sikre økt brukervennlighet ved hjelp av en oppbygning som fokuserer mindre på materialer og mer på produkttyper.

Flere koder har gått ut eller blitt slått sammen og nye er tilføyet. Det er bl.a. foretatt større endringer eller tilføyelser innenfor innkjøp av forsvarsmateriell, legemidler og medisinsk utstyr, sportsutstyr og musikkinstrumenter.

Merknader 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 213/2008 innebærer endringer i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 om felles koder for offentlige kontrakter (CPV) og direktiv 2004/17/EC og 2004/18/EC.

Forordning (EF) nr. 2195/2002 gjorde det obligatorisk å anvende CPV og ble vedtatt av EØS-komiteen 4.juni 2004, og deretter gjennomført i Norge gjennom departementsvedtak 22. september 2004. Bakgrunnen for at forordningen ble gjennomført ved departementsvedtak var at forordningen var av teknisk karakter og stor i volum, og dermed lite egnet som sentral forskrift.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 213/2008 består av fire artikler med bilag på til sammen 375 sider, og er derfor i likhet med forordning nr. 2195/2002 stor i volum. Ettersom forordningene skal leses i sammenheng er det et vektig hensyn at disse gjennomføres på samme måte. Forordning 213/2008 er derfor også gjennomført med departementsvedtak.

Ved endringen av CPV-kodene har referansene til disse kodene i forskrift om offentlige anskaffelser (FOR- 2006-04-07-402) vedlegg 5 og 6 og forskrift om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon (FOR-2006-04-07-403) vedlegg 2 og 3 også blitt oppdatert.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 213/2008
Basis rettsaktnr.: 2195/2002
Celexnr.: 32008R0213

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.03.2008
Frist returnering standardskjema: 04.04.2008
Dato returnert standardskjema: 23.04.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.01.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 014/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.01.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 24.02.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.07.2010

Lenker