Parametre for kryssaksept av kjøretøy

Kommisjonsdirektiv 2009/131/EF som endrer vedlegg VII til direktiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i jernbanesystemet...

Commission Directive 2009/131/EC of 16 October 2009 amending Annex VII to Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the rail system within the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.11.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Direktivet skal være implementert i nasjonal rett innen 19. juli 2010.

Direktivet er implementert i norsk rett gjennom forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften), fastsatt av Samferdselsdepartementet 16. juni 2010, og med ikrafttredelse 19. juli 2010.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen vedtok 16. oktober 2009 direktiv 2009/131/EF som endrer vedlegg VII til direktiv 2008/57/EF (interoperabilitetsdirektivet). Direktiv 2009/131/EF (direktivet) er vedtatt etter fremgangsmåten i interoperabilitetsdirektivet artikkel 27 nr. 4. Bakgrunnen er at Det europeiske jernbanebyrået (ERA) skulle revidere listen over parametre i del 1 av vedlegg VII til interoperabilitetsdirektivet. ERA har hjemmel til dette i forordning (EF) nr. 881/2004 artikkel 9b nr. 2.  Direktivet består av fire artikler og et vedlegg. De fire artiklene fastsetter at del 1 av vedlegg VII til interoperabilitetsdirektivet skal erstattes med et nytt vedlegg, og angir hvilke datoer som gjelder for implementeringsfrist og ikrafttredelse. Implementeringsfristen er 19. juli 2010, som er samme dato som interoperabilitetsdirektivet skal være implementert i nasjonal rett.  Vedlegget til direktivet inneholder en liste over parametre som skal danne grunnlag for utarbeidelsen av et referansedokument (gjøres av ERA) som skal klassifisere nasjonale regler som gjelder fremgangsmåten for godkjenning av ibruktaking av kjøretøyer og som skal brukes av de nasjonale sikkerhetsmyndighetene i forbindelse med kryssaksept av kjøretøy. Endringene går bl.a. ut på at listen er omstrukturert noe, og enkelte parametre har blitt angitt tydeligere. Listen over parametrer omhandler bl.a. grensesnitt mot infrastruktur, bremsesystemer, software, passasjer- og godsrelaterte områder etc.  Sakkyndige instansers merknader Statens jernbanetilsyn har deltatt i arbeidsgruppen i ERA som har utarbeidet direktivet. I gruppen har det også deltatt en rekke representanter for de europeiske interesseorganisasjonene for infrastrukturforvaltere, jernbaneforetak og produsenter. Statens jernbanetilsyn har bidratt aktivt i utformingen av listen i vedlegget til direktivet, og anser den som hensiktsmessig ut fra sitt formål.   Det anses ikke nødvendig å sende kommisjonsdirektivet på høring, jf. utredningsinstruksen pkt. 5.4 c.  

Vurdering

Direktivet går ut på å justere listen i det opprinnelige vedlegg VII til interoperabilitetsdirektivet som skal gjøre prosessen med kryssaksept av kjøretøy enklere og mer effektiv for næringen. Kryssaksept kan gi store besparelser for de som søker om tillatelse til ibruktaking og for sikkerhetsmyndighetene, både administrativt og kostnadsmessig. En forenkling av listen over parameter for kryssaksept kan forenkle denne prosessen ytterligere. Endringen har ikke noen særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser. Hoveddirektivet (direktiv 2008/57/EF), som dette direktiv er hjemlet i er allerede ansett som EØS-relevant og akseptabelt for Norge. 

Direktivet er implementert i norsk rett gjennom forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften), fastsatt av Samferdselsdepartementet 16. juni 2010, og med ikrafttredelse 19. juli 2010.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/131/EF
Basis rettsaktnr.: 2008/57/EF
Celexnr.: 32009L0131

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.10.2009
Frist returnering standardskjema: 30.11.2009
Dato returnert standardskjema: 11.01.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 071/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 19.07.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 19.07.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.06.2010

Lenker