Referanseverdier CHP

Kommisjonsvedtak 2007/74/EC om fastsettelse av referanseverdier for effektiviteten ved separat produksjon av varme og elektrisitet, jf. direktiv 2004/8/EC av 11.2.2004...

COMMISSION DECISION of 21 December 2006 establishing harmonised efficiency reference values for separate production of electricity and heat in application of Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.11.2009

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EU-kommisjonen vedtok 21. desember 2006 ”Commission Decision 2007/74/EC of 21 December 2006 establishing harmonised efficiency reference values for separate production of electricity and heat in application of Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council”.  EFTA-sektretariatet oversendte 6. februar 2007 standardskjema for forberedelse av EØS-komitevedtak. Olje- og energidepartementet returnerte standardskjemaet 5.november 2007.  EFTAs energiarbeidsgruppe har utarbeidet et utkast til EØS-vedtak om innlemmelse av kommisjonsvedtaket i EØS-avtalen. Norske aktører har gjennom deltagelse i europeiske interesseorganisasjoner fått komme med innspill til dokumentet, og i departementets dialog med norske aktører har det ikke kommet innsigelser mot at kommisjonsvedtaket tas inn i EØS-avtalen.  Utkastet til EØS-komitevedtak ble klarert av EFTAS energiarbeidsgruppe 7. oktober 2009 og oversendt EØS-komiteen. Vedtaket vi tre i kraft i EØS etter at et EØS-vedtak foreligger.  

Direktivet om å fremme kogenerering av kraft varme basert på nyttig varmeetterspørsel i det indre markedet (2004/8/EC) ble vedtatt av råd og Europaparlament den 11.februar 2004 og er hjemlet i artikkel 175 (miljø) i EU-traktaten. Direktivet har som formål å forbedre energieffektivitet og forsyningssikkerhet ved å fremme høyeffektiv kombinert kraft og varmeproduksjon (kogenerering) der det er en nyttbar varmeetterspørsel. Direktivet inneholder også endringer i direktiv 92/42/EEC om effektivitetskraft for nye varmtvannskjeler, fyrt med flytende eller gassformig brensel ”Boilers Directive”. EØS-komiteen vedtok å implementere direktivet i EØS-avtalen den 8. desember 2006. Som en beregningsteknisk oppfølging til direktivet gjorde EU-kommisjonen 21. Desember 2006 et vedtak om fastsettelse av referanseverdier for effektiviteten ved separate produksjon av varme og elektrisitet. Felles harmoniserte referanser for hva som er konvensjonelle produksjonsanlegg skal anvendes til klassifisering av CHP-produksjonsanlegg. Hovedbestemmelsene i kommisjonsvedtaket av 21.12.2006 er som følger:  Referanseverdier for effektivitet ved separat produksjon av elektrisitet og varme er fastsatt i henhold til kommisjonsvedtakets bilag I og II (artikkel 1). Referanseverdiene kan justeres ved anvendelse av korreksjonsfaktorer i bilag III og IV for henholdsvis klimatiske forhold og redusert nettap. Korreksjonsfaktorene gjelder ikke for brenselcellebasert kraftvarmeteknologi (korreksjonsfaktor for klimatisk forhold)eller ved fyring med tre og biogass (korreksjonsfaktor for redusert nettap). Hvis landene anvender begge korreksjonsfaktorene anvendes bilag III først (artikkel 2).  Referanseverdiene fastsettes på bakgrunn av det kalenderåret kraftvarmeenheten starter med el-produksjon. Referanseverdiene gjelder i 10 år fra oppstarten. Etter dette benyttes referanseverdien for året ti år tilbake i tid, og gjelder for et år av gangen(artikkel 3).Hvis en eksisterende kraftvarmeenhet bygges om og investeringskostnadene overstiger 50 prosent, kan man benytte referanseverdien for det året den ombygde enheten har oppstart av elproduksjon (artikkel 4). Drives kraftvarmeenheten med en kombinasjon av brenselstyper, anvendes referanseverdiene for effektivitet proporsjonalt med vektet gjennomsnittsforbruk av de forskjellige brenselstypene (artikkel 5).

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2007)74/EC
Rettsaktnr.: 2007/74/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0074

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.02.2007
Frist returnering standardskjema: 05.11.2007
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker