Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 905/2009 av 28. september 2009 som endrer forordning (EF) nr. 537/2007 om navnet på innehaveren av godkjenningen for fermenteringsproduktet fra Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm)...

Commission Regulation (EC) No 905/2009 of 28 September 2009 amending Regulation (EC) No 537/2007 as regards the name of the holder of the authorisation of the fermentation product of Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.10.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Et fermenteringsprodukt fra Aspergillis oryzae (NRRL 458) med handelsnavn Amaferm, er godkjent som tilsetningsstoff i fôr til melkekuer. Godkjenningen er gitt til firma Trouw Nutrition BV. Firmaet har nå overlatt omsetningen av dette preparatet til Biozyme Incorporated. De har derfor søkt om endring av navn på godkjenningsinnehaver i tråd med forordning (EF) nr. 1831/2003. Godkjenningen for Amaferm er nå overført til Biozyme Incorporated. Det er fastsatt en overgangsordning fram til 1. april 2010 da lagerbeholdningen av Amaferm, produsert før forordningen trådte i kraft 19.10.2009, kan omsettes med firmanavnet Trouw Nutrition BV.

Godkjenningen er i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II , og den sendes til høring sammen med andre rettsakter på området. Høringsfristen er 6 uker.

Rettsakten får ingen konsekvenser, da det bare er firmanavnet som skal endres ved merking av fermenteringsproduktet Amaferm.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, er Landbruks- og matdepartemetnet, Fiskeri- og kystepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handeldepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 905/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0905

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.10.2009
Frist returnering standardskjema: 23.10.2009
Dato returnert standardskjema: 05.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 022/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.10.2009
Høringsfrist: 04.12.2009
Frist for gjennomføring: 13.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen